Aktuellt

Front Advokater remissinstans om lagförslag

Front Advokater är remissinstans om lagförslag angående inflytande för det samiska folket. Lagförslaget innehåller för många otydligheter skriver Front Advokater genom advokaten Charlotta Cederberg och juristen Mimmi Nordling i sitt remissyttrande.

Vad innebär lagförslaget?

– Syftet med lagförslaget är att införa en lag om konsultation, vilket enkelt uttryckt innebär att diskussion ska föras med samiska företrädare inför att beslut fattas som kan få särskild betydelse för samer. En ny lag om konsultation kan ge det samiska folket mer inflytande över sina angelägenheter i beslutsprocesser. Lagförslaget innehåller flera positiva aspekter så som att konsultation enligt lagförslaget ska ske i god anda och att enighet ska eftersträvas, vilket går utöver ett vanligt samråd, samt att samernas insyn och delaktighet i beslutsprocesser ska sökas i ett tidigt skede. Vi ser dock även risker med lagförslaget, framförallt knutna till att det inte framgår var som händer om en myndighet ändå låter bli att konsultera samiska representanter, säger Mimmi Nordling.

Varför yttrar sig Front Advokater över remissen?

– Front Advokater är ledande i Sverige vad gäller samerätt och har biträtt samebyar inom ett stort antal rättsliga områden, i många år. Vi ser det som en självklarhet att använda den erfarenheten för att vara med och påverka samhällsutvecklingen för att öka samernas inflytande i frågor som rör dem. Att bidra till en positiv rättsutveckling är en viktig del av detta. Det är vår uppfattning att lagförslaget inte är tillräckligt utrett för att antas i dess nuvarande form. Då är det viktigt att vi formellt yttrar oss över lagförslaget och förklarar vår inställning. Det är vår rekommendation att lagförslaget inte ska antas, vi avstyrker alltså, säger Charlotta Cederberg.

Varför avstyrker ni lagförslaget?

– Front Advokater välkomnar att lagstiftaren vidtar åtgärder i syfte att stärka det samiska folkets delaktighet och inflytande över samiska angelägenheter. Men även om det i grunden är positivt att ett konsultationsförfarande införs så är det inte ändamålsenligt att det införs utan vidare utredning. Exempelvis framgår det inte vad som händer för det fall konsultationsförfarandet inte respekteras och exempelvis en myndighet fattar beslut i ett ärende som kan få särskild betydelse för samerna utan att konsultera. Lagförslaget innehåller inte några sanktioner vid underlåten eller bristande konsultation. Vidare framgår inte vem som kan överklaga ett beslut som inte har gått rätt till. Lagen kan sannolikt komma att tillämpas vid ett antal olika typer av beslut inom ett stort spann av områden, sannolikt med vitt skilda bestämmelser om hur ett överklagande ska gå till. Trots det har lagstiftaren inte särskilt reglerat en överklaganderätt för samiska företrädare. I flera hänseenden har lagstiftaren också valt att överlämna viktiga frågor till rättstillämpningen utan att så är motiverat. Vi vet av erfarenhet att detta innebär att samiska företrädare kommer att tvingas driva långdragna rättsprocesser för att få klarhet i vad som gäller. Självklart kan inte alla detaljer besvaras i lag, men lagförslaget saknar svar på allt för grundläggande frågor, säger Charlotta Cederberg.

Mot bakgrund av dessa otydligheter ifrågasätter vi om lagen är tillräckligt förberedd men också om lagen är ändamålsenlig, alltså om den kan uppnå syftet med ett ökat samiskt inflytande. Front Advokater avstyrker därför lagförslaget.

Varmt välkommen att kontakta Front Advokaters team som arbetar med samerätt.

 


Relaterade artiklar