ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR

1 TILLÄMPNING
1.1 Följande allmänna uppdragsvillkor (”Uppdragsvillkoren”) gäller för samtliga tjänster (”Uppdrag”) som Front Advokater AB, org.nr 556692-2208, (”Front”; även ”vi” och ”vår”) tillhandahåller våra uppdragsgivare (”Kunden”; även ”ni” och ”er”).

1.2 När ni anlitar Front anses ni ha accepterat Uppdragsvillkoren.

1.3 Front är skyldigt att följa Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed liksom motsvarande regler inom andra behöriga advokatsamfund inklusive Rådet för advokatsamfunden inom EU (CCBE) när Front utför Uppdrag.

1.4 Med förbehåll för vad som sägs i punkt 16.1, ska varje avvikelse från Uppdragsvillkoren överenskommas skriftligen med Kunden för att kunna göras gällande.

2 IDENTITETSKONTROLL OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING
2.1 Front är enligt lag skyldigt att inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om Kundens identitet samt för juridiska personer dess ägarförhållanden samt i vissa fall om penningmedels och andra tillgångars ursprung. Den inhämtade informationen ligger till grund för obligatorisk kontroll av eventuell intressekonflikt, till undvikande av penningtvätt och terrorismfinansiering samt i förekommande fall hantering av insiderinformation. Vi kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande er, ert bolag eller annan person med anknytning till er som förekommer i Uppdraget liksom om dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett Uppdrag har inletts. Om vi inte erhåller begärd dokumentation, kan vi enligt lag vara skyldiga att avböja eller omedelbart frånträda Uppdraget. All information och dokumentation som Front inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Front att behålla. Front behöver som regel även behandla Kundens företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.

2.2 Front är enligt lag skyldigt att anmäla misstanke om penningtvätt och terrorismfinansiering till Finanspolisen. Front är även förhindrat att underrätta Kunden eller presumtiv kund om att sådan misstanke föreligger och om att anmälan har gjorts till Finanspolisen eller kan komma att göras. I de fall misstankar om penningtvätt och terrorismfinansiering föreligger, är Front skyldigt att avböja eller frånträda Uppdraget.

2.3 Front är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med uppdragsförfrågningar och uppdrag. Hur, för vilka ändamål, under vilken tid uppgifterna lagras och vilket rättsligt stöd Front har för personuppgiftsbehandlingen framgår av Fronts integritetspolicy som finns publicerad på www.front.law.

3 BEFOGENHETER
När ni anlitar Front ger ni oss därigenom rätt att, såvida ni inte meddelar oss annat, vidta de åtgärder som vi anser vara nödvändiga eller önskvärda för att utföra Uppdraget. Exempelvis ska vi ha rätt att för er räkning anlita andra rådgivare och fackmän och även på annat sätt ådra er skäliga kostnader. Om vi anlitar andra rådgivare och fackmän kan vi begära att ni kontrakterar sådana rådgivare och fackmän direkt och därigenom påta sig ett direkt betalningsansvar för rådgivare och fackmäns arvoden och kostnader.

4 UPPDRAG
4.1 För varje Uppdrag har en av Fronts advokater huvudansvaret för utförandet av Uppdraget. Den uppdragsansvarige advokaten har full handlingsfrihet att utse de advokater, jurister och annan personal som hen bedömer bör hantera Uppdraget för att säkerställa att Uppdraget utförs på ett ändamålsenligt sätt. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller outtalade önskemål att Uppdraget ska utföras av viss medarbetare. Med hänsyn till Uppdragets karaktär kan flera advokater och/eller jurister arbeta i Uppdraget.

4.2 Fronts tjänster anpassas efter förhållandena i Uppdraget, de fakta som presenteras för oss samt de instruktioner ni ger oss. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i samband med någon annan angelägenhet eller använda det för annat ändamål än det för vilket det lämnades.

4.3 Fronts rådgivning i Uppdraget avser endast svensk rätt. För det fall Front uttalar sig om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, sker detta endast upplysningsvis baserat på allmän kunskap och utgör inte juridisk rådgivning, för vilken Front tar ansvar. Front medverkar vid behov till att anlita juridisk expertis beträffande andra jurisdiktioner.

4.4 Om inget annat har avtalats särskilt innefattar Uppdraget inte eventuella skattekonsekvenser.

5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Front genererar i Uppdraget tillhör Front men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Front ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

6 SEKRETESS OCH UNDANTAG
6.1 Front skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information som ni lämnar till oss. I vissa fall åligger det dock oss enligt lag att lämna ut sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att Front lämnar ut sådan information i vissa situationer.

6.2 I de fall Front utför Uppdraget för fler än en Kund, har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som en av Kunderna lämnat till Front till de andra Kunderna. I vissa fall har vi dessutom en advokatetisk skyldighet att delge de andra Kunderna sådant material och information.

6.3 Om Front i Uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har vi rätt att lämna ut sådant material och annan information som vi anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som Front erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som vi utfört enligt punkterna 2.1 och 2.3.

6.4 Om Front inte debiterar mervärdesskatt på Fronts tjänster till Kunden är Front enligt lag skyldigt att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om Kundens momsnummer och värdet av de levererade tjänsterna. När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar denna information till skattemyndigheterna.

6.5 När och om Uppdraget blivit allmänt känt har Front rätt att i sin marknadsföring och på sin webbplats lämna information om sin delaktighet i det och om andra redan allmänt kända uppgifter om Uppdraget.

7 MARKNADSMISSBRUKSDIREKTIVET
Front förväntar sig att Kund, som önskar att Front upprättar och för en insiderförteckning för att Kunden ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet 2014/57/EU (”MAD”), marknadsmissbruksförordningen EU nr 596/2014 (”MAR”) jämte lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning samt underliggande regler, framställer en sådan begäran. Om ni begär att utfå ett exemplar av insiderförteckningen, kommer en sådan att överlämnas till er så snart som möjligt, under förutsättning att begäran härom framställs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla förpliktelserna enligt nyssnämnda regler.

8 KOMMUNIKATION
Front kommunicerar regelmässigt med er och andra intressenter i Uppdraget bl.a. per e-post. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Front inte tar något ansvar. För det fall ni önskar att elektronisk kommunikation undviks i Uppdraget, ankommer det på er att upplysa oss om detta. De åtgärder Front vidtar för att säkerställa bl.a. kommunikation via internet kan medföra att e-post inte når adressaten. Ni uppmanas därför att kontrollera att mera betydelsefull e-post har kommit fram till rätt mottagare.

9 ARVODEN OCH KOSTNADER
9.1 Fronts arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med god advokatsed och fastställs vanligtvis utifrån en mängd faktorer, som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som Uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

9.2 Utöver arvoden debiterar vi ersättning för kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän, bud- och resekostnader, kostnader för inhyrd personal, catering, kopiering, fax och telefon.

9.3 Utöver arvodet och kostnadsersättningen tillkommer mervärdesskatt i de fall vi är skyldiga att debitera sådan.

10 FAKTURERING OCH BETALNING
10.1 I regel fakturerar Front Kunden månadsvis. Fakturorna kan antingen vara a conto eller slutliga. En a conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för Uppdraget. I de fall vi fakturerat er a conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för Uppdraget eller del av Uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

10.2 I vissa fall kommer Front att begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas när Uppdraget avslutats. Förskott avräknas således inte vid den löpande faktureringen, om inte annat överenskommits. Det totala beloppet för Uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

10.3 Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 30 dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

10.4 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Det förekommer dock att domstolar anser att den vinnande partens rättegångskostnader inte är ersättningsgilla fullt ut. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga full betalning för Uppdraget till Front och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

10.5 Om Fronts arvode och kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen. Front kommer debitera och fakturera er enligt våra normala faktureringsrutiner även om ni har beviljats rättsskydd. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för rättsskyddsförsäkringen kommer sedermera att avräknas.

10.6 I vissa fall kan en Kund, som i egenskap av privatperson anlitar Front, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Vi medverkar vid behov till att tillvarata er rätt till rättshjälp.

10.7 Om Kunden ber Front att adressera en faktura till någon annan, kan vi komma att acceptera detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om Front så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan Front och fakturamottagaren uppkommer inte.

11 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
11.1 Fronts ansvar för skada som Kunden vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Fronts sida är per uppdrag begränsat till 50 miljoner svenska kronor eller, om Fronts arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor.

11.2 Front ska under inga förhållanden vara ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada eller förlust eller följdskada eller följdförlust.

11.3 Fronts ekonomiska ansvar ska nedsättas med belopp som Kunden kan erhålla ur försäkring som Kunden har tecknat eller som Kunden annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som Kunden ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att Kundens rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

11.4 Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Front oavsett om Front anlitat dem eller om Kunden kontrakterat dem direkt. Front ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Front rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Front eller direkt till Kunden.

11.5 Om Kunden har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska Fronts ansvar reduceras med det belopp som Front hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats och det oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till Front eller inte.

11.6 Front ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att Kunden använt Fronts arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 11.7, ansvarar Front inte för skada som drabbat tredje man genom att Kunden använt sig av Fronts arbetsresultat eller råd.

11.7 Såvida Uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning ansvarar Front inte för skada som Kunden vållas genom att Kunden, som en konsekvens av Uppdraget, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg. Om Uppdraget avsett rådgivning om möjliga skattekonsekvenser omfattar Fronts ansvar inte skatter som Kunden ska betala, om det inte vid tidpunkten för Fronts rådgivning stod klart att Kunden kunde ha uppnått sina kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter.

11.8 Front kan inte hållas ansvarigt för skada som uppkommit till följd av att Front iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som Front uppfattat åligger advokatbyrån enligt lag, t.ex. de som beskrivs i punkterna 2.2 och 6.4.

11.9 Front ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Fronts kontroll som Front skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för Uppdragets antagande och vars följder Front inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

11.10 Om Front på Kundens begäran medgett att en utomstående person får förlita sig på Fronts arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att Fronts ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Fronts nackdel. Front kan hållas ansvarigt i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Front kan hållas ansvarigt gentemot Kunden. Belopp som Front kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera Fronts ansvar i förhållande till Kunden och vice versa. Något klientförhållande mellan Front och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Front på Kundens begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

11.11 Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med Kunden gäller för Front, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på advokater och jurister på Front och andra personer som arbetar för eller anlitas eller har anlitats av Front.

12 ANSVARSFÖRSÄKRING
Front upprätthåller ansvarsförsäkringar i tillägg till Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

13 FÖRFARANDE VID KLAGOMÅL OCH KRAV
13.1 Om ni av något skäl är missnöjd med vårt utförande av Uppdraget och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela uppdragsansvarig advokat detta så snart som möjligt. Alternativt kan ni också kontakta Fronts verkställande direktör.

13.2 Krav som har samband med rådgivning som Front har lämnat ska framställas till vår verkställande direktör så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav får inte framställas senare än 365 kalenderdagar efter det senare av (i) dagen för Fronts sista faktura avseende Uppdraget, till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

13.3 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska Front eller Fronts försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att Front – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av Uppdragsvillkoren och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen – håller er skadeslös. Om Kunden bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Fronts samtycke, ska Front inte ha något ansvar för kravet.

13.4 Om Front eller Fronts försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till Front eller Fronts försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

14 UPPDRAGETS UPPHÖRANDE
14.1 Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Front genom att skriftligen begära att vi frånträder Uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster Front utfört och för de kostnader vi haft före det att Uppdraget upphörde.

14.2 Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Front har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett Uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet Front och Kunden emellan inte längre föreligger. Om Front frånträder uppdraget, måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft under utförandet av Uppdraget före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör Uppdraget när det fullgjorts.

15 ARKIVERING
15.1 När Uppdraget slutförts eller på annat sätt upphört, kommer Front att arkivera (hos Front eller hos tredje man och i pappers eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats under uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av Uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller god advokatsed.

15.2 Eftersom Front är skyldigt att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats under Uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och god advokatsed tillåter detta (men Front kommer i dessa fall att behålla en papperskopia av de dokument som tas bort eller spara dem på något elektronisk lagringsmedia) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

15.3 Om Front inte särskilt avtalar annat, kommer vi att tillställa er alla originalhandlingar när Uppdraget slutförts eller på annat sätt upphört. Front kan emellertid komma att behålla en kopia av originalhandlingarna.

16 ÄNDRINGAR, FÖRETRÄDE OCH SPRÅKVERSIONER
16.1 Uppdragsvillkoren kan komma att ändras från tid till annan av Front. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på Fronts hemsida, http://64.226.81.138/uppdragsvillkor/. Ändringar i Uppdragsvillkoren gäller endast för Uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på hemsidan. Kopia av gällande Uppdragsvillkor tillställs Kunden på Kundens begäran.

16.2 Om en uppdragsbekräftelse har tillställts Kunden i samband med Uppdraget, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför Uppdragsvillkoren om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

16.3 Uppdragsvillkoren har upprättats i en svensk och en engelsk språkversion. Den svenskspråkiga versionen gäller för Kunder med hemvist i Sverige. För övriga Kunder gäller den engelskspråkiga versionen.

17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
17.1 Uppdragsvillkoren och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Uppdraget och Fronts tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.

17.2 Tvist med anledning av Uppdragsvillkoren, uppdragsbekräftelsen (om tillämpligt), Uppdraget eller Fronts tjänster, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas, om det omtvistade värdet är mindre än en miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till en miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än en miljon kronor men mindre än tio miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till tio miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Göteborg. Det språk som ska användas är svenska, om inte parterna enas om att istället använda engelska.

17.3 Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt 17.2 samt information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller till en försäkringsgivare eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.

17.4 Oavsett vad som sägs i punkt 17.2, har Front rätt att väcka talan angående klar och förfallen fordran i domstolar som har jurisdiktion över Kunden eller någon av Kundens tillgångar.

17.5 Konsumenter som är Kund hos Front kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot Front prövade. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden.