INTEGRITETSPOLICY

Front Advokater AB (”Front”) är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom ramen för vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att vår personuppgiftsbehandling ska ske lagligt, skyddat och kontrollerat. Allt detta görs med fokus på att värna om kunders, besökares, arbetssökandes och samarbetspartners integritet.

I denna integritetspolicy informerar vi dig om varför och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies. Här kan du även läsa om vad du, som registrerad, har för rättigheter och var du kan vända dig med frågor eller synpunkter kopplade till Fronts personuppgiftsbehandling. Integritetspolicyn uppdaterades senast den 14 april 2020.

GDPR står för General Data Protection Regulation (på svenska, dataskyddsförordningen). Regelverket syftar till att utöka skyddet för personuppgifter på ett enhetligt sätt i EU:s medlemsländer. Den för med sig utökade rättigheter för dig som får dina personuppgifter registrerade, ett betydligt högre påföljdskrav till de som inte följer förordningen och större utrymme för tillsynsmyndigheter (i Sverige, Datainspektionen) att vidta åtgärder.

GDPR:s huvudprinciper

Samtliga artiklar i GDPR bygger på sex principer, vilka även utgör ramen för Fronts personuppgiftsbehandling.

 1. Laglighet – All personuppgiftsbehandling ska ha stöd i lag.
 2. Öppenhet – Den som personuppgifterna angår, ska få information om hur uppgifterna behandlas.
 3. Ändamålsenlighet – Uppgifterna ska samlas in för särskilda förutbestämda ändamål och får inte behandlas för andra ändamål.
 4. Lagringsminimering – Personuppgifterna ska inte lagras längre än nödvändigt och lagringstiden ska, om möjligt, bestämmas på förhand.
 5. Uppgiftsminimering – Personuppgifterna ska vara relevanta och inte vara fler än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet.
 6. Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska skyddas genom bl.a. sekretess, behörigheter och tekniska lösningar. Vid behandling av känsliga personuppgifter eller uppgifter tillhörande någon med skyddad identitet, vidtar Front extra skyddsåtgärder.

Rättslig grund vid behandling av personuppgifter

Front måste alltid stödja sin personuppgiftsbehandling på en av GDPR:s lagliga grunder. I GDPR finns sex lagliga grunder, men det är främst fyra av dem som är aktuella för Front:

 1. Rättslig förpliktelse – Personuppgiftsbehandling som är nödvändig enligt lag.
 2. Samtycke – Den registrerade har samtyckt till personuppgiftsbehandling.
 3. Fullgöra avtal – Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Front ska kunna fullgöra ett avtal med den registrerade.
 4. Intresseavvägning – När vi bedömer att Fronts ändamål att behandla personuppgifter väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. I sådana situationer har Front ett berättigat intresse att behandla personuppgifter.

 

I samband med utvärdering av om vi kan acceptera ett uppdrag, vid administration av uppdrag och vid fullgörande av ett uppdrag är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter. Som huvudregel lämnas personuppgifter av kunden, men de kan även komma att kompletteras med personuppgifter från privata och offentliga register eller andra externa källor.

Ändamålet med vår behandling av personuppgifter är att kunna fullgöra uppdragsavtalet mot dig som kund eller att fullgöra förpliktelser enligt lag, vilket även utgör de lagliga grunder som vi stödjer personuppgiftsbehandlingen på. För samma ändamål behöver vi ofta behandla företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter, en behandling vi stödjer på Fronts berättigade intresse av att kunna handlägga ärendet.

Även känsliga personuppgifter kan komma att behandlas, för ovan nämnda ändamål, baserat på kundens uttryckliga samtycke eller för att göra gällande eller försvara kundens rättsliga anspråk.

De personuppgifter vi behandlar kan komma att utgöra underlag för marknadsföringsändamål. Sådan personuppgiftsbehandling grundar sig på Fronts berättigade intresse. Om du har nåtts av oönskade utskick från oss har du, i enlighet med GDPR och marknadsföringslagen, alltid rätt att motsätta dig fortsatta utskick. De gör du genom att klicka på länken i själva mailutskicket eller genom att kontakta oss på reception.goteborg@front.law

Personuppgifterna kan, för ovan nämnda ändamål, komma att överföras till extern part och, om nödvändigt, till ett land som inte ingår i EU/EES (tredjeland) eller till en internationell organisation. Sådan överföring sker endast om personuppgifterna skyddas på ett lämpligt och tillräckligt sätt.

Front lagrar inte uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda ändamål. Efter avslutat uppdrag lagras personuppgifterna som huvudregel i 10 år i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer, men ändamålet med en enskild behandling kan komma att leda till en längre lagringstid.

På Front arbetar advokater som konkursförvaltare. För att Front ska kunna utföra en ändamålsenlig konkursförvaltning behöver vi därför behandla vissa personuppgifter.

I en konkurs är det konkursboet som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker inom ramen för konkursboets verksamhet. För den behandling av personuppgifter som därutöver sker inom ramen för advokatbyråns normala verksamhet är Front personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbehandlingen består i hantering av personuppgifter nödvändiga för handläggningen av konkursen såsom namn och personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, registreringsnummer för fordon, IP-nummer, bankuppgifter och arbetsrelaterade personuppgifter om lön, facklig tillhörighet och hälsa.

De specifika ändamålen med behandlingen av personuppgifter i en konkurs är för att hantera avtal, fullgöra bokföringsskyldighet, upprätta konkursbouppteckning och förvaltarberättelse, besluta om lönegaranti, för att tillse att borgenärer inte missgynnas samt efterleva de andra skyldigheter som åligger konkursförvaltaren enligt lag.

Front och konkursboet behandlar personuppgifter i konkursen med rättslig grund i fullgörande av avtal, intresseavvägning för hanteringen av relevanta affärsdokument, rättslig förpliktelse för de många skyldigheter som åligger konkursförvaltaren enligt lag samt i fullgörande av uppgift av allmänt intresse/myndighetsutövning vid exempelvis beslut om lönegaranti. De känsliga personuppgifter som behandlas av Front och/eller konkursboet i konkursförfarandet görs med stöd i arbetsrättsliga skyldigheter eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Bland de olika kategorier av personer som berörs av konkursboets och Fronts behandling av personuppgifter återfinns bland andra ställföreträdare för konkursbolaget, konkursgäldenärer, företrädare för borgenärer, gäldenärer, aktieägare, anställda, borgensmän, kunder, leverantörer, revisorer och redovisningskonsulter, staten, banker, tredje part och familjemedlemmar.

Front hanterar de personuppgifter som ingår i konkursen med ändamålsenlig sekretess. Personuppgifter kopplade till konkursen kan i handläggningen av konkursen komma att lämnas ut till andra aktörer. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer och andra konsulter eller myndigheter. De aktuella personuppgifterna hanteras så länge det är nödvändigt för konkursförvaltningen och sparas normalt i 10 år i enlighet med Advokatsamfundets riktlinjer.

För att kunna administrera och bjuda in till event behöver Front behandla personuppgifter. Det rör sig exempelvis om namn, mejladress och telefonnummer.

Om du använder ”påminnelse-funktionen” på vår eventsida behandlar vi din mejladress för att kunna påminna dig om det aktuella eventet, samt bjuda in dig till andra event.

Vi skickar inbjudningar till dig med stöd av Front Advokaters berättigade intresse, men om de inte är aktuella för dig kan du alltid motsätta dig fortsatta utskick från oss. De gör du genom att klicka på länken i själva inbjudan eller genom att kontakta oss på reception.goteborg@front.law

Om vi bjuder på mat eller dryck i samband med eventet har du möjlighet att skicka in matpreferenser eller allergier till oss. Det innebär att vi kan komma att behandla känsliga personuppgifter om din hälsa. Om du skickar in sådana uppgifter, samtycker du även till att vi behandlar dem innan och under eventet.

Vi lagrar aldrig känsliga uppgifter efter att eventet är genomfört. Däremot kan vi komma att spara din mejladress för att bjuda in dig till andra intressanta events framöver.

Först och främst. Jättekul att du vill söka jobb hos oss på Front Advokater!

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi spara de personuppgifter som är nödvändiga för ansökningsförfarandet. Det rör sig om dina kontaktuppgifter och de uppgifter som du själv lämnar i ditt personliga brev, CV och andra bifogade dokument. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Fronts berättigade intresse eller för att kunna vidta nödvändiga åtgärder innan ett anställningsavtal ingås.

Det är som utgångspunkt endast vår HR-avdelning som har tillgång till uppgifterna men de kan även komma att lämnas ut till företag och konsulter så som rekryteringsfirmor och experter inom second opinion, och som hjälper oss med rekryteringsprocessen.

Vi kommer att spara dina uppgifter under rekryteringsprocessen men även under en rimlig tid därefter för eventuella framtida rekryteringsbehov. Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss på adressen nedan för att få dessa raderade.

För att vi ska kunna hantera ditt ärende och återkoppla till dig när du kontaktar oss behöver vi spara och använda ditt namn, din e-postadress och de eventuella andra kontaktuppgifter du uppger. Front ansvarar för de personuppgifter vi samlar in. Vi stödjer vår inledande behandling av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse av att följa upp din kontakt med oss. Därför sparar vi dina personuppgifter under den tid som krävs för att återkomma till dig med svar på dina frågor.

Vi använder cookies för att du ska få den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Cookie-användning regleras i lagen om elektronisk kommunikation och enligt den måste vi inhämta ditt informerade samtycke för att få använda cookies när du surfar på vår hemsida. Det betyder att du ska få information om

 • Att webbplatsen innehåller cookies
 • Vad dessa cookies används till och
 • Hur cookies kan undvikas

innan du sedan samtycker till cookie-användningen. Det är myndigheten Post- och telestyrelsen som ansvarar för tillsynen.

Vilka typer av cookies använder vi?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Det finns olika typer av cookies och Front använder både cookies som vi själva sätter (förstapartscookies) och sådana som tillhör en extern aktör (tredjepartscookies). Våra cookies har även varierande livslängd. Vi använder både sessionscookies som sparas tillfälligt och raderas när du stänger webbläsaren och permanenta cookies som lagras en längre tid.

Förstapartscookies

Vi använder förstapartscookies främst för att du ska bemötas av sådant som är nytt på hemsidan sedan föregående besök. Våra förstapartscookies är både sessionscookies och permanenta cookies, som lagras i max 24 månader.

Tredjepartscookies

Vi använder oss av cookies från extern part (tredjepartscookies). Google analytics används som analysverktyg och för att föra statistik, i syfte att förbättra vår hemsida. För att vi ska kunna ta emot arbetsansökningar använder vi även tredjepartscookies tillhörande WorkBuster. Våra tredjepartscookies är både sessionscookies som raderas när du stänger webbläsaren och permanenta cookies som lagras i högst 24 månader.

Hur gör jag för att förhindra eller radera cookies?

Om du begränsar eller raderar cookies, kommer du att gå miste om en del funktioner på vår hemsida. Du kan radera installerade cookies och ändra dina cookie-inställningar i din webbläsare. Webbläsare fungerar olika, men leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna för att passa dina behov och preferenser. Så här hanterar du cookies i Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Vill du veta mer om cookies och hur de regleras?

För att få mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats.

Som registrerad har du rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att när som helst återta samtycke till behandling, begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och i vissa fall få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se för att lämna klagomål.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på reception.goteborg@front.law om du vill utöva dina rättigheter eller om du har synpunkter eller frågor kopplade till vår personuppgiftsbehandling.