Fokus: Covid-19

Förseningar i entreprenader till följd av Covid-19

Utbrottet av Covid-19 påverkar nu stora delar av samhället. Front Advokater tar emot många frågor kring virusutbrottets påverkan på pågående entreprenadarbeten och hur detta kan hanteras utifrån regleringarna i standardavtalen AB 04 och ABT 06. De utmaningar som beställare och entreprenörer ställs inför är av varierande karaktär och en lyhördhet inför situationens komplexitet är viktig. Det är även angeläget att ha de juridiska utgångspunkterna klara för sig.

Vi ger nedan en översikt kring regler som aktualiseras vid förseningar i entreprenader, med fokus på hinder, entreprenörens rätt till ersättning för hinderskostnader och forcering.

Innebär utbrottet av Covid-19 att det föreligger hinder?

Hindersbestämmelsen (AB 04/ABT 06, kap. 4 § 3) reglerar entreprenörens rätt till tidsförlängning vid bland annat situationer av ”force-majeure” karaktär, dvs. situationer som ligger utanför båda parters kontroll. Utbrottet av Covid-19 är som utgångspunkt av denna karaktär, men de juridiska följderna av situationen måste bedömas utifrån befintliga avtal.

Hindersbestämmelsen innebär att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av olika uppräknade omständigheter. Den punkt i bestämmelsen som av naturliga skäl först kommer i åtanke i detta läge är punkten 3, dvs. epidemi. Det är dock även möjligt att andra punkter kan aktualiseras och då främst punkten 2, dvs. myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material eller vara eller begränsning av arbetskraft, och punkten 5, dvs. annat av entreprenören ej vållat förhållande, som entreprenören inte bort räkna med och vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja.

Viktigt att ha i åtanke är att hindersbestämmelsen inte innebär att förekomsten av en epidemi, som i detta fall utbrottet av Covid-19, per automatik ger rätt till tidsförlängning i en entreprenad. Parterna har alltjämt en lojalitetsplikt. Det krävs att entreprenören verkligen hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom avtalad tid till följd av virusutbrottet och att detta – trots rimliga ansträngningar från entreprenören, t.ex. genom försök att anlita annan personal eller att omprioritera – inte kan undvikas. Först då finns det rätt till tidsförläning och endast i den utsträckning som krävs. Var gränsen går för vilka ansträngningar som kan krävas av entreprenören får dock bedömas från fall till fall.

Har entreprenören rätt till ersättning?

Det är endast vid hinder enligt punkten 1 i hindersbestämmelsen, dvs. vid omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida, som entreprenören utöver tidsförlängning har rätt till hindersersättning (AB 04/ABT 06, kap. 5 § 4). Omständigheterna kring Covid-19 är i regel inte sådana att de beror på något förhållande på beställaren sida. Detta får till följd att entreprenören som utgångspunkt inte har rätt till hindersersättning.

Är det aktuellt med forcering?

Forcering är en åtgärd som kan vidtas för att undvika eller minska förlängning av kontraktstiden. Det första steget, vid överväganden kring forcering, är att bedöma om det finns ett hinder till följd av utbrottet av Covid-19 som ger rätt till tidsförlängning. Först om detta konstateras kan det bli fråga om forcering till följd av risk för förseningar.

Forcering är typiskt sett åtgärder som går utöver den normala resurssättningen av entreprenaden, t.ex. utökning av arbetskraft, arbete på övertid och omdisponering av arbetena. Att en entreprenör till följd av den uppkomna situationen exempelvis tvingas byta underentreprenör är inte typiskt sett en forceringsåtgärd.

Avslutande kommentarer

Denna artikel syftar till att ge entreprenörer och beställare en översiktlig bild av vissa standardavtalsbestämmelser som aktualiseras vid risk för förseningar till följd av Covid-19. Viktigt i detta läge är att vara lyhörda för att situationen är komplex och förändras snabbt. Omständigheterna måste bedömas från fall till fall och även bedömningen i det enskilda fallet kan variera över tid. Det kan inte heller uteslutas att det skulle kunna komma att utvecklas ny rättspraxis för att hantera denna form av något exceptionella situation.

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar