Fokus: Covid-19

Behåll personalen och minska lönekostnaderna – viktig information om korttidspermittering!

Rådande pandemiskt utbrott av det nya coronaviruset (COVID-19) har drabbat såväl arbetsgivare som arbetstagare. För att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten har regeringen presenterat stödåtgärder för korttidspermittering. De nya bestämmelserna innebär en möjlighet för arbetstagare att gå ner i arbetstid och ändå får ut över 90 procent av sin lön. Samtidigt kan arbetsgivarens kostnader minska med hälften tack vare att staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden. Arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel.

Front Advokater har samlat de frågor som kan uppkomma med anledning av de nya bestämmelserna om korttidspermittering.

Under vilken period gäller de nya bestämmelserna om korttidspermittering?

Möjligheten till korttidspermittering kommer att finnas tillgänglig från den 7 april och gälla under 2020. Stödet kommer dock kunna tillämpas retroaktivt redan från den 16 mars. Detta innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan börja planera för att få ersättning för permitteringar från och med den 16 mars.

Hur länge kan man få stöd?

Stödperioden är begränsad till sex månader med möjlig förlängning i tre månader om de ekonomiska svårigheterna kvarstår. Även om stödet kan sökas för en kortare period än sex månader rekommenderar vi att ansöka om sex månader med tanke på det osäkra läge som råder. I det fall de ekonomiska svårigheterna avtar tidigare än beräknat kan man välja att förkorta stödperioden.

Vilka anställda omfattas av stödet?

  • Anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd omfattas av stödet.
  • Anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  • Anställda ägare samt anställda som ingår i arbetsgivarens familj är stödberättigade, med undantag för företagsformen enskild firma. Familj anses i detta fall vara barn, föräldrar samt avlägsna släktingar som delar hushåll med arbetsgivaren.

Hur mycket kan arbetstagarens arbetstid minskas?

Arbetstagarens arbetstid kan minskas i tre nivåer med antingen 20, 40 eller 60 procent.

Hur ser kostnadsfördelningen för arbetstidsminskningen ut?

 

Nivå

 

Arbetstidsminskning

 

Löneminskning

 

Arbetsgivare

 

Stat

Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader

1

20

4 %

1 % 15 % –          19 %

2

40

6 %

4 %

30 %

–          36 %

3

60

7,5 %

7,5 %

45 %

–          53 %

Vilka krav finns kopplade till korttidspermittering?

För det första behöver arbetsgivaren visa att de har svårt att klara av den pressade ekonomiska situation som coronaviruset kan orsaka. Det ska alltså röra sig om svårigheter som orsakas av ett förhållande som specifikt drabbar verksamheten och som arbetsgivaren inte kan kontrollera. Hur omfattande det ska röra sig om är svårt att sia om i dagsläget.

För det andra ska arbetsgivaren ha uttömt alla åtgärder i företaget för att minska sina personalkostnader. Detta kan exempelvis göras genom att avsluta samtliga tidsbegränsade anställningar och provanställningar.

För det tredje behöver korttidspermitteringen ha stöd i centralt och lokalt kollektivavtal, förutsatt att företaget har kollektivavtal. Många arbetsgivarorganisationer arbetar nu aktivt med att teckna sådana kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal krävs att arbetsgivaren tecknar skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna. Det är enbart de arbetstagare som är föremål för stödet som räknas in i dessa 70 procent. Arbetsgivaren kan välja att ansöka om stöd för korttidspermittering för olika driftsenheter. En förutsättning för detta är dock att den avtalade arbetstids- och löneminskningen är samma för samtliga arbetstagare på en och samma driftsenhet. Huvudregeln är att en driftsenhet utgörs av varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv.

Viktigt att notera i sammanhanget är att företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd inte är stödberättigade.

Kan redan uppsagd personal omfattas av korttidspermittering?

Ja, även uppsagd personal kan omfattas av korttidspermittering.

Finns det något lönetak?

Lönetaket är 44 000 kronor. Överstiger lönen detta belopp måste arbetsgivaren själv stå för lönekostnaderna.

När och hur kan arbetsgivaren söka stödet?

  • Ansökan om stöd för korttidspermittering görs till Tillväxtverket och öppnar den 7 april. Tillväxtverket kommer att uppdatera löpande med information om hur ansökan ska gå till.
  • Vill arbetsgivaren förlänga stödperioden ska en ansökan om detta ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från det att stödperioden om sex kalendermånader har inletts.
  • Stödet kan inte utbetalas förrän Tillväxtverket har godkänt ansökan.

Vilka förberedelser kan arbetsgivare vidta?

  1. Undersök om företaget uppfyller hittills uppställda krav kopplade till korttidspermittering
  2. Föreligger risk för arbetsbristuppsägningar rekommenderar vi att informera arbetstagarna om situationen. I samband med detta bör korttidspermitteringen framföras som ett alternativ till uppsägningar
  3. Föreligger inte kollektivavtal ska tilläggsavtal om korttidspermittering tecknas med minst 70 procent av arbetstagarna
  4. I väntan på information om hur ansökan ska gå till är det en god idé att samla underlag som visar att kraven för stöd är uppfyllda

 

Uppdaterad 2020-03-27

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar