Fokus: Covid-19

Behåll personalen och minska lönekostnaderna – viktig information om korttidsarbete!

Rådande pandemiskt utbrott av det nya coronaviruset (COVID-19) har drabbat såväl arbetsgivare som arbetstagare. För att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten har regeringen presenterat stödåtgärder för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering). De nya bestämmelserna innebär en möjlighet för arbetstagare att gå ner i arbetstid och ändå får ut över 90 procent av sin lön. Samtidigt kan arbetsgivarens kostnader sänkas med över 70 %. Stödet för korttidsarbete, i kombination med regeringens sänkning av arbetsgivaravgiften, innebär att arbetsgivarens kostnader kan sänkas med 85 %.

Front Advokater har samlat de frågor som kan uppkomma med anledning av de nya bestämmelserna om korttidsarbete.

Under vilken period gäller de nya bestämmelserna om korttidspermittering?

Möjligheten till korttidsarbete gäller under 2020 och stödet kan tillämpas retroaktivt redan från den 16 mars. Detta innebär att arbetsgivare och arbetstagare kan planera för att få ersättning för korttidsarbete från och med den 16 mars.

Hur länge kan man få stöd?

Stödperioden är begränsad till sex månader med möjlig förlängning i tre månader om de ekonomiska svårigheterna kvarstår. Även om stödet kan sökas för en kortare period än sex månader rekommenderar vi att ansöka om sex månader med tanke på det osäkra läge som råder. I det fall de ekonomiska svårigheterna avtar tidigare än beräknat kan man välja att förkorta stödperioden.

Vilka anställda omfattas av stödet?

  • Anställda som varit avlönade tre månader före ansökan om stöd omfattas av stödet.
  • Anställda som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
  • Anställda som ingår i arbetsgivarens familj är stödberättigade. Familj anses i detta fall vara barn, föräldrar samt avlägsna släktingar som delar hushåll med arbetsgivaren.

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Anställda ägare omfattas av stödet, med undantag ensamföretagare med enskild firma och delägare av handelsbolag eller kommanditbolag.

Hur mycket kan arbetstagarens arbetstid minskas?

Arbetstagarens arbetstid kan minskas i fyra nivåer med antingen 20, 40, 60 eller 80 procent.

Hur ser kostnadsfördelningen för arbetstidsminskningen ut?

 

Nivå

 

Arbetstidsminskning

 

Löneminskning

 

Arbetsgivare

 

Stat

Arbetsgivarens minskade arbetskraftskostnader

1

20

4 %

1 % 15 % –          19 %

2

40

6 %

4 %

30 %

–          36 %

3

60

7,5 %

7,5 %

45 %

–          53 %

OBS! Den 14 april meddelade regeringen en förstärkning av reglerna som innebär att arbetsgivare har möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 % av arbetstiden. Denna förstärkning gäller under maj, juni och juli. Har du redan ansökt om stöd gäller detta även för dig. I dagsläget behöver du inte lämna in en ny ansökan.

Vilka krav finns kopplade till korttidspermittering?

För det första behöver arbetsgivaren visa att de har svårt att klara av den pressade ekonomiska situation som coronaviruset kan orsaka. Det ska alltså röra sig om svårigheter som orsakas av ett förhållande som specifikt drabbar verksamheten och som arbetsgivaren inte kan kontrollera. Hur omfattande det ska röra sig om är svårt att sia om i dagsläget.

För det andra ska arbetsgivaren ha uttömt alla åtgärder i företaget för att minska sina personalkostnader. Detta kan exempelvis göras genom uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk. Arbetsgivaren måste med andra ord inte säga upp konsulter eller inhyrd personal om de kan visa att de fyller en verksamhetskritisk funktion. Arbetsgivaren behöver dock göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

För det tredje behöver korttidsarbetet ha stöd i centralt och lokalt kollektivavtal, förutsatt att företaget har kollektivavtal. Många arbetsgivarorganisationer arbetar nu aktivt med att teckna sådana kollektivavtal. Om det inte finns kollektivavtal krävs att arbetsgivaren tecknar skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna. Det är enbart de arbetstagare som är föremål för stödet som räknas in i dessa 70 procent. Arbetsgivaren kan välja att ansöka om stöd för korttidsarbete för olika driftsenheter. En förutsättning för detta är dock att den avtalade arbetstids- och löneminskningen är samma för samtliga arbetstagare på en och samma driftsenhet. Huvudregeln är att en driftsenhet utgörs av varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv.

Viktigt att notera i sammanhanget är att företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd inte är stödberättigade.

Kan redan varslad och uppsagd personal omfattas av korttidsarbete?

Ja, även varslad och uppsagd personal kan omfattas av korttidsarbete.

Finns det något lönetak?

Lönetaket är 44 000 kronor. Överstiger lönen detta belopp måste arbetsgivaren själv stå för lönekostnaderna.

När och hur kan arbetsgivaren söka stödet?

  • Ansökan om stöd för korttidspermittering görs till Tillväxtverket och öppnar den 7 april. Tillväxtverket kommer att uppdatera löpande med information om hur ansökan ska gå till.
  • Vill arbetsgivaren förlänga stödperioden ska en ansökan om detta ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från det att stödperioden om sex kalendermånader har inletts.
  • Stödet kan inte utbetalas förrän Tillväxtverket har godkänt ansökan.

Vilka förberedelser kan arbetsgivare vidta inför ansökan?

  1. Undersök om företaget uppfyller hittills uppställda krav kopplade till korttidsarbete.
  2. Föreligger risk för arbetsbristuppsägningar rekommenderar vi att informera arbetstagarna om situationen. I samband med detta bör korttidsarbete framföras som ett alternativ till uppsägningar.
  3. Föreligger inte kollektivavtal ska tilläggsavtal om korttidsarbete tecknas med minst 70 procent av arbetstagarna.
  4. Samla underlag som visar att kraven för stöd är uppfyllda.

 

Uppdaterad 2020-04-15

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar