Samerätt

Vi är störst i Sverige på samerätt och har under lång tid byggt upp den kunskap som krävs för att tillvarata samiska intressen i rättstvister och juridisk debatt. Vi erbjuder unik kompetens i samiska frågor, bland annat när det gäller sedvanetvister, ersättning för förlorad renbetesmark eller annan skada för renskötseln. Vi arbetar även med tvister som rör etableringar inom renskötselområdet så som vindkraft och gruvor.

Artiklar

Sameby vann viktigt mål mot staten

Nej till Gruva i Kallak

Front Advokater remissinstans om lagförslag

Viktigt mål om samiska rättigheter