Pressmeddelande i anledning av konkurs den 4 mars 2024

Uttalande i anledning av konkurs den 4 mars 2024

Som tidigare rapporterats har senare tids händelser medfört att Front Advokater har tvingats ansöka om företagsrekonstruktion. Efter rekonstruktörens inledande samtal med de två större fordringsägarna har rekonstruktören meddelat Göteborgs tingsrätt att förutsättningar för att genomföra rekonstruktion inte föreligger. Bolagets styrelse ser därför ingen annan utväg än att på egen begäran försätta bolaget i konkurs.
För en mer utförlig beskrivning av det händelseförlopp som utlöst nuvarande situation hänvisas till bolagets rekonstruktionsansökan. Men helt kortfattat kan följande nämnas.

Front Advokater blev genom Göteborgs tingsrätts dom meddelad den 21 februari 2024 friade från alla anklagelser om oegentligheter och avtalsbrott som Göteborgs stad riktat mot advokatbyrån efter att tidningen Göteborg-Posten publicerat en mängd artiklar grundade på anklagelser och påståenden från anonyma uppgiftslämnare och en av bolaget avskedad advokat, och som riktades mot Roland Adrell (dåvarande VD/partner i advokatbyrån tillika f d förste stadsjuristen i Göteborgs stad). Framförda anklagelser, som slutligen ledde till att ramavtalen hävdes – trots att två från varandra oberoende utredningar som initierades av Göteborgs stad konstaterade att det inte hade förekommit några fel som kunde ligga till grund för förtida uppsägning av ramavtalen – underkändes alltså i sin helhet av domstolen.

De negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av mediedrevet har dock blivit övermäktiga för advokatbyrån att hantera. Men den omedelbart utlösande faktorn till de akuta betalningssvårigheterna uppstod då banken per årsskiftet minskat advokatbyråns checkräkningskredit, vilket försatt advokatbyrån i en akut likviditetskris. Fram till företagsrekonstruktionen har advokatbyrån rättidigt kunnat fullgöra alla sina skulder, inkl. amorteringar och räntor.

– Det är med tunga hjärtan och sinnen som bolagets styrelseledamöter ser sig tvingade att vidta denna drastiska åtgärd, säger Bob Lee.

En avveckling av bolaget kommer nu att inledas och kontakt kommer tas med alla som blir berörda av detta beslut.

– Vår prioritering, förutom att rå om varandra, är att säkerställa att våra klienter inte lider några rättsförluster och att deras intressen även fortsättningsvis tas omhand, avslutar Bob Lee.