Pressmeddelande i anledning av dom den 21 februari 2024

Uttalande i anledning av dom från Göteborgs tingsrätt den 21 feb 2024

Front Advokater har idag mottagit domen från Göteborgs tingsrätt som avser advokatbyråns ansökan om stämning mot Göteborgs stad, Förvaltningen för inköp och upphandling, pga. avtalsbrott och Stadens genstämning avseende påstådd överdebitering som gjorts gällande mot Front sedan februari 2020. Staden yrkade ursprungligen drygt 15 MSEK i skadestånd, vilket till huvudförhandlingen justerats ned till ca 5 MSEK.

Huvudförhandling hölls under åtta dagar i december 2023.

Domstolen ogillar Stadens genkäromål i sin helhet

Efter att Advokatbyrån tagit del av domen kan följande konstateras.

• Domstolen ogillar Stadens talan i genstämningen i sin helhet.

• Stadens anklagelser om överdebitering och feldebitering är och har således varit helt obefogade.

• De anklagelser som under fyra års tid förts fram mot Front och som bl.a. ledde till att ramavtalen hävdes och att Front uteslöts ur den nya upphandlingen har alltså i sin helhet helt underkänts av domstolen.

• Front har under dessa fyra år konsekvent invänt mot dessa grundlösa anklagelser som åsamkat såväl medarbetare som företaget omfattande skada och är därför mycket lättade över att nu ha fått en rättvis juridisk prövning av dessa påståenden. Front kan bara beklaga att inköpsförvaltningen låtit sig förledas av de ”anonyma” uppgiftslämnarna och att detta fått sådana omfattande konsekvenser. Stadens sätt att föra sin talan har också medfört omfattande merkostnader för Front.

• Slutsatsen av domstolens avgörande är alltså att Stadens hävning av ramavtalen år 2020 var obefogad och att den efterföljande förvaltningsrättsliga processen därmed också grundades på felaktiga tolkningar av ramavtalen.

• Domstolen beslutar också att Staden ska ersätta Front för advokatbyråns rättegångskostnader i denna del till ett belopp om ca 5,3 MSEK.

Domstolen ogillar Fronts käromål

  • Front kan konstatera att domen inte gick advokatbyråns väg i denna del. Front kommer nu i lugn och ro analysera domen och eventuell vidaregång tillsammans med advokatbyråns ombud i processen.