Ny lag

Registrering av verklig huvudman

Riksdagen har utfärdat en ny lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vid sidan av denna lag har det även beslutats om en lag om registrering av verkliga huvudmän. Målet är att identifiera de fysiska personer som äger eller kontrollerar en fysisk enhet för att förhindra möjligheten för brottslingar att dölja sin identitet bakom en företagsstruktur. Den nya lagen, som trädde i kraft 1 augusti 2017, innebär att många juridiska personer måste registrera verklig huvudman till Bolagsverket.

Vem måste registrera verklig huvudman?

Svenska juridiska personer, utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige samt fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande konstruktioner. Driver du ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag måste du alltså registrera verkliga huvudmän till Bolagsverket. Detsamma gäller för ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och filialer till utländska moderbolag. Innan registrering måste du göra en utredning över vilka som är verkliga huvudmän i din verksamhet.

Vem behöver inte registrera verklig huvudman?

Börsbolag, dödsbon och konkursbon, enkla bolag, enskilda näringsidkare, ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman, staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande. Värt att notera är dock att ett dotterbolag till ett börsbolag ska registrera verklig huvudman.

Vilka är verkliga huvudmän?

En verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon annan, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person eller en fysisk person till vars förmån någon annan handlar. Det innebär att du ska reda ut vem i er verksamhet som utövar den yttersta kontrollen. Den yttersta kontrollen kan utövas genom exempelvis rätten att utse fler än hälften av styrelseledamöterna eller genom att äga fler än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap. Ert aktieägaravtal, bolagsordningen, bolagsavtal eller dylikt kan medföra att en person är att anse vara verklig huvudman. Dessutom ska till exempel ditt aktieinnehav läggas ihop med person(er) som du har en närståenderelation med, såsom make, sambo, barn eller föräldrar. Äger du och din sambo tillsammans aktier som ger er sammanlagt mer än 25 procent av rösterna i bolaget ska båda två betraktas som verkliga huvudmän. En juridisk person kan alltså ha fler än en verklig huvudman som ska registreras. En juridisk person behöver dock inte ha någon verklig huvudman vilket också måste registreras hos Bolagsverket. I vissa fall kan det vara svårt att fastställa vem som är verklig huvudman och då ska även detta anmälas.

Fler skyldigheter?

Den informationen som du lämnar till Bolagsverket måste alltid vara aktuell. Om förutsättningar förändras, ska dessa registreras hos Bolagsverket. Den juridiska personen är även skyldig att dokumentera uppgifterna och den utredning som görs för att bedöma vem som är verklig huvudman. Dokumentationen ska bevaras.

När ska registreringen göras?

När du registrerar ett nytt företag har du 4 veckor på dig att anmäla verklig huvudman. Juridiska personer som var registrerade före den 1 augusti 2017 måste göra sin anmälan senast den 1 februari 2018.

Hur anmäler jag verklig huvudman?

Anmälan sker genom e-tjänsten på Bolagsverkets hemsida. Den kan även göras av ett ombud med stöd av fullmakt.