Ny Vägledning om buller från vindkraftverk aktualiserades nyligen i en dom från Mark- och miljööverdomstolen

I december förra året publicerade Naturvårdsverket en ny Vägledning om buller från vindkraftverk. Vägledningen aktualiserades nyligen i en dom från Mark- och miljööverdomstolen (”MÖD”). Frågor om lågfrekvent buller var särskilt relevanta för domstolens bedömning. MÖD konstaterade bl.a. att det anges i vägledningen att svenska studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dB(A) utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids, förutsatt att huset är byggt med en normal svensk byggstandard men utan särskilt ljudisolerade fönster. Domstolen konstaterade också bl.a. att sökanden (”Bolaget”) hade beräknat att inga bostäder skulle utsättas för ljudnivåer över 40 dB(A) under drift, och att Bolaget inte hade presenterat någon utredning om lågfrekvent buller. I det här fallet ansåg MÖD att avsaknaden av sådan utredning bidrog till att det inte kunde bedömas om verksamheten kunde få tillstånd, och målet återförvisades till miljöprövningsdelegationen.

Målet avsåg en ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftpark. De som överklagat målet till MÖD hade bl.a. framfört att buller från vindkraftverken, även i kombination med buller från befintliga vindkraftparker, kunde förväntas medföra störningar för närboende och att de här frågorna inte hade belysts tillräckligt i ansökan eller vid tillståndsprövningen hos underinstanserna.

MÖD konstaterade att Bolaget hade beräknat att inga bostäder skulle utsättas för ljudnivåer över 40 dB(A) under drift, och att få bostäder påverkades av ljud från vindkraftparken. Bolaget hade också gett in ljudberäkningar som omfattade andra omgivande parker, men däremot inte redovisat några beräkningar avseende lågfrekvent buller.

MÖD konstaterade sedan att riktvärdet för vindkraftsbuller vid bostäder i Naturvårdsverkets nya vägledning är detsamma som tidigare, d.v.s. 40 dB(A) ekvivalentnivå, och att Naturvårdsverket därutöver har gjort förtydliganden om lågfrekvent buller.

I vägledningen anger Naturvårdsverket bl.a. att påtagligt lågfrekvent buller ofta upplevs som mer störande än annat buller. Naturvårdsverket skriver dock också att svenska studier har visat att så länge buller från vindkraftverk inte överskrider riktvärdet 40 dB(A) utomhus är risken liten för att riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus överskrids, förutsatt att huset är byggt med en normal svensk byggstandard men utan särskilt ljudisolerade fönster. Avseende riktvärden för buller inomhus hänvisar Naturvårdsverket till Folkhälsomyndighetens riktvärden. Naturvårdsverket skriver vidare att enligt praxis bör den totala ljudnivån inomhus från samtliga närliggande vindkraftverk beaktas, och målsättningen inför en vindkraftsetablering bör vara att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus alltid ska klaras.

Vid bedömningen i det aktuella målet anför MÖD att även om Naturvårdsverket har angett att risken för att överskrida riktvärdena för lågfrekvent buller inomhus är liten om riktvärdena för buller utomhus innehålls, så rör det sig om en sådan eventuell störning som inte kan avfärdas utan närmare bedömning. Vindkraftparken är tänkt att etableras inom samma påverkansområde som flera befintliga vindkraftparker och ansökan gäller vindkraftverk som har en annan utformning än de redan lovgivna. Även om Bolaget inte har angett någon slutlig utformning av vindkraftverken så möjliggörs etablering av avsevärt större vindkraftverk än befintliga kraftverk. Under dessa omständigheter behöver frågan om lågfrekvent buller utredas närmare. Utifrån utredningen i målet går det inte att avgöra om verksamheten kan ge upphov till sådana störningar från lågfrekvent buller att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus överskrids.

Sammanfattningsvis ansåg MÖD att det fanns sådana brister i utredningen, bl.a. i fråga om lågfrekvent buller, att det inte gick att avgöra om verksamheten kunde få tillstånd. Utredningen behövde kompletteras, och det behövde ske hos miljöprövningsdelegationen. MÖD bestämde därför att undanröja mark- och miljödomstolens dom och miljöprövningsdelegationens beslut, och att återförvisa målet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt behandling.

För den som vill läsa vidare finns hela MÖD:s dom HÄR, Den meddelades den 16 april 2021 i mål nr M 7411-20.