Miljörättsexpert Maria Paijkulls analys av tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft

Tillståndsprocesser är ofta långa och svåra med många olika faktorer som ska vägas in. Vid prövning av havsbaserad vindkraft har det uppdagats brister i lagstiftningen som leder till konkurrerande projekt om vindresursen, och regeringen har initierat en utredning för att se över och föreslå lagändringar. Under tiden pågår prövningarna.

Ett särskilt allvarligt problem, som behöver hanteras skyndsamt och i särskild ordning, gäller hur exklusiv rätt till etablering av havsbaserad vindkraft ska garanteras när det finns flera sökande inom samma område.

Det finns ett regelverk redan idag (med miljöbalkens portalparagraf om hållbar utveckling och hushållsbestämmelsen om god hushållning av ett område utifrån det allmännas bästa), men detta ställer krav på domstolarnas rättstillämpning. I väntan på att utredningar ska färdigställas och lagar stiftas vilar ansvaret därför tungt på domstolarna att göra samlade bedömningar och väga in vad som ger den bästa samhällsnyttan.

Läs vår miljörättsexpert Maria Paijkulls analys, publicerad i Dagens Juridik, här.