Ändringar i bostadsrättslagen

Den 1 januari 2023 började vissa ändringar i bostadsrättslagen att gälla. Lagändringarna innebär bl.a. att de som äger en bostadsrätt behöver ansöka om tillstånd vid fler renoveringsprojekt än tidigare. Syftet med lagstiftningen är att komma åt problem som uppkommer med omfattande renoveringar. Tidigare har tillståndsansökningar endast krävts vid ändringar av bärande konstruktion, olika ledningar och för väsentliga förändringar av lägenheten. I och med lagändringen krävs även tillåtelse vid ändringar av ventilation, eldstäder eller annat som påverkar brandskyddet. Tillstånd behövs även vid nyinstallationer, något som inte krävts tidigare.

Ytterligare ett tillägg i lagen har syftet att bevara historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. Något som behöver definieras av bostadsrättsföreningarna och hyresnämnden/domstolen. Om en bostadsrättshavare är missnöjd med föreningens beslut får frågan prövas hos hyresnämnden.

Enligt lagändringen får föreningen vägra att ge tillstånd till en åtgärd om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Tidigare möjlighet att i föreningens stadgar föreskriva att tillstånd inte behövs för angivna åtgärder har tagits bort till skydd för fastigheten.

Föreningen bör ta fram en policy för vad som är tillåtet och inte. Eftersom alla bostadsrättshavare ska behandlas lika behövs riktlinjer om hur renoveringar får ske.

Om en bostadsrättshavare utför åtgärd i strid med bestämmelserna kan denne åläggas att avhjälpa bristen och om så inte görs har föreningen rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Bostadsrätten är även förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om tillståndspliktig åtgärd (inte ringa) vidtas utan tillstånd. För att ha rätt att säga upp bostadsrätten behöver föreningen inom två månader från den dag då föreningen fick reda på åtgärden sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppsägning kan hindras om rättelse sker så snart som möjligt (innan uppsägningen) eller om bostadsrättshavaren ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får ansökan beviljad.

Dessa nya regler gäller åtgärder vilka utförs efter lagens ikraftträdande.