Miljörätt

Vårt team har lång erfarenhet av att lämna juridisk rådgivning i strategiska frågor i samband med tillståndsprövningar och av att driva processer i miljödomstolar och hos förvaltningsmyndigheter. Vi arbetar med tillståndsprövningar enligt miljöbalken och olika typer av miljörättsliga tvister. Vi bistår även med strategiska analyser i syfte att kartlägga potentiella skadestånds- och saneringsskyldigheter vid bland annat fastighetsförvärv och ansvarsutredningar avseende förorenad mark. Våra jurister har dessutom god kännedom om det EU-rättsliga regelverket och följer praxisutvecklingen på området.

Artiklar

En seger för långsiktig hållbarhet

Miljödom överklagas till Högsta domstolen