Interna utredningar och regelefterlevnad (compliance)

Front Advokater arbetar alltid tillsammans med kunden. Ett led i detta arbete är att säkerställa att kundens verksamhet bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. Detta arbete inbegriper så väl förebyggande åtgärder som genomförandet av interna utredningar till följd av att företag och organisationer drabbats av brott eller andra incidenter. Det förebyggande arbetet består bland annat av upprättande av riktlinjer och styrdokument samt inrättande av system för att säkerställa regelefterlevnad. Arbetet kan också innebära att personal och ledning utbildas för att öka den interna kunskapen om relevanta regelverk och branschnormer.

Interna utredningar genomförs för att identifiera oenigheter samt risker inom kundens verksamhet och för att kunna ge kunden konkreta råd om vilka åtgärder som bör vidtas och hur överträdelser ska hanteras för att upprätthålla förtroende hos såväl anställda som hos allmänheten. Front Advokater säkerställer att kunder får det faktaunderlag som behövs för att ett tryggt och säkert beslut ska kunna fattas.

Front Advokater har lång erfarenhet av interna utredningar och efterlevnad av regelverk och branschspecifika normer. Teamet består av seniora advokater från byråns olika verksamhetsområden. Teamet har därför en mycket bred kompetens och god vana av att arbeta med olika branschnormer och regelverk samt frågor om CSR och mänskliga rättigheter.