Arbetsrätt

Arbetsrätt innefattar den juridik som kan uppstå i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, men avser också arbetsgivarens skyldigheter såsom arbetsgivare gentemot andra än arbetstagare. Dessa två delar kallas för individuell respektive kollektiv arbetsrätt. De frågor som handlar om det enskilda anställningsförhållandet utgör den individuella arbetsrätten medan de frågor som rör kollektivavtal och arbetstagar-/arbetsgivarorganisationer utgör den kollektiva arbetsrätten. Svensk arbetsrätt, liksom Nordisk, bygger till stor del på användningen av kollektivavtal medan arbetsrätten i övriga världen i stor utsträckning är reglerad i lag.

Arbetsrätt innebär i praktiken många fler frågor än bara de juridiska. Vi erbjuder specialistkompetens i alla delar av rättsområdet och biträder med rådgivning i ett brett spektra av arbetsrättsliga ärenden. Vi hjälper till exempel till vid upprättande av avtal för vd och andra nyckelpersoner, pensionsöverenskommelser, uppsägningar, MBL-förhandlingar, omorganisationer samt hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor. Vi är även ombud i såväl arbetstvister som arbetsmiljötvister. Vi arbetar exempelvis med följande lagar:

  • Arbetsmiljölagen
  • Diskrimineringslagen
  • Föräldraledighetslagen
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
  • Lagen om offentlig anställning (LOA)
  • Lagen om rättegången i arbetstvister
  • Socialförsäkringsbalken

Artiklar

Behåll personalen och minska lönekostnaderna – viktig information om korttidspermittering!

Regeringens krisåtgärder – passar de ditt företag?