UTTALANDE I ANLEDNING AV GÖTEBORGS STAD, INKÖP OCH UPPHANDLINGS, BESLUT OM FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV RAMAVTAL MED FRONT ADVOKATER, 2020-09-16

Front Advokater anser att hävningen är obefogad.

Förutsättningar för hävning saknas. De grunder som anförs i hävningen är baserade på muntliga anklagelser av allvarlig art och som saknar grund.

Front Advokater har vid upprepade tillfällen begärt att få ta del av de bevis som Inköp och Upphandling anger att förvaltningen fått ta del av, för att beredas möjlighet att i sak tillrättalägga missförstånd eller direkt felaktiga påståenden. Så har dock aldrig skett.

Inköp och Upphandling har låtit genomföra i vart fall två granskningar, en av EY, och en fördjupad avtalskontroll av advokatbyrån. Ingen av dessa utredningar har visat på de påståenden som nu anförs till grund för hävningen. Inte heller har något nytt tillkommit sedan EY:s granskning, förutom att en tidigare medarbetare, numer avskedad, öppet framfört anklagelser i massmedia. De anonyma källorna som ledde till att granskningen inleddes är dock, som det får förstås, desamma som försett både Inköp och Upphandling och EY med uppgifter under våren 2020.

Den fördjupade avtalskontrollen avrapporteras i tjänsteutlåtande daterat den 9 september 2020, dnr N050-0073/20, undertecknad av förvaltningsdirektör Henrik Karlsson, som baseras på en ”Uppföljningsrapport” av avtalscontroller Renata Popadic. Av tjänsteutlåtandet framgår bl.a. att

”[e]rfarenheter och iakttagelser kring Front Advokaters fakturor visar på att Front Advokater har vidtagit rättelse gällande information som framgår i fakturor och fakturaspecifikationer. Jurister som har erbjudits i upphandlingen och jurister som uppfyller avtalade erfarenhetskrav har ansvarat för utförandet av de uppdrag som avropats från ramavtalet. Vid överlämning av ansvaret till annan ansvarig jurist har Front Advokater börjat inhämta ett skriftligt medgivande från beställaren. Front Advokater har påvisat att de bemannar sina uppdrag med jurister som uppfyller erfarenhetskrav i enlighet med krav ställda i ramavtalet.”

och

”[f]örvaltningens bedömning är att uppföljningen visar att Front Advokater gjort rättelse på avsett sätt. Förvaltningen baserar bedömningen på den jämförelse som gjorts av information i fakturor och fakturaspecifikationer utfärdade innan och efter förvaltningens förtydligande av hur ramavtalets villkor ska tolkas.”

Ställt mot EY:s utredning och ovannämnda avtalskontroll ställer sig Front Advokater mycket frågande till Inköp och Upphandlings hävning och överväger därför att initiera rättsliga åtgärder.