Viktigt mål om samiska rättigheter

Seger för Talma sameby

Svea hovrätt fastställer historisk dom mellan Talma sameby och staten

Front Advokater företräder Talma sameby mot staten i ett skadeståndsmål. Staten har tidigare genom en specialutformad lag exproprierat delar av samebyns betesmarker. Samebyn har motsatt sig statens agerande och hävdat att riksdagen inte får stifta denna typ av lagar eftersom agerandet är att likställa med myndighetsutövning. Statens agerande har medfört att samebyns medlemmars grundläggande rättigheter enligt regeringsformen och Europakonventionen har kränkts.

Genom att expropriationen har skett genom lag istället för genom beslut har staten inte heller klarat att uppfylla grundläggande förvaltningsprinciper. Samebyn har inte fått någon motivering till expropriationen, det har inte framgått vilken ersättning samebyn ska få, och det har inte framgått att expropriationen är proportionerlig. Samebyn har heller inte fått någon möjlighet att överklaga expropriationen utan istället tvingats att i efterhand stämma staten för att få sin ekonomiska skada ersatt.

Stockholms tingsrätt fann i dom den 26 juni 2018 att riksdagen genom att anta lagen hade fullgjort en myndighetsuppgift och därigenom gått utanför sin behörighet. Genom statens agerande har samebyns medlemmars egendomsskydd och rätt till rättvis rättegång inte respekterats. Agerandet är också utgjort en otillåten diskriminering av samebyns medlemmar.

Genom dom den 20 december 2019 fastställde Svea hovrätt tingsrättens dom. Domen vinner laga kraft den 18 januari 2020.

Hör advokat Karl Larsson intervjuas om målet i Sameradion & SVT Sápmi här


Relaterade artiklar