Aktuellt

Sameby vann viktigt mål mot staten

Front Advokater har företrätt Talma sameby i skadeståndstalan mot staten på grund av överträdelser mot regeringsformen och Europakonventionen. Stockholms tingsrätt, som finner att staten har brutit mot en rad bestämmelser i såväl regeringsformen som Europakonventionen, har i dom den 26 juni 2018 dömt till Talma samebys fördel. Det innebär att staten ska betala 1,2 miljoner kronor till samebyn jämte ränta och rättegångskostnader. Front Advokaters team har i huvudsak bestått av advokaterna Camilla Wikland och Karl Larsson, samt juristerna Mimmi Nordling och Jasdeep Singh.

 

Vad är bakgrunden till målet?

– Många svenska samebyar har betesmarker i både Sverige och Norge. Sverige och Norge har under lång tid ingått konventioner (avtal mellan stater) för att reglera det gränsöverskridande renbetet. Dessa konventioner har även inneburit en omfördelning av mark mellan svenska samebyar och norska renbetesdistrikt. Svenska staten har därefter infört konventionen i svensk rätt genom att stifta en särskild konventionslag. Genom att omfördela mark direkt genom lag istället för genom ett myndighetsbeslut har svenska staten frångått den ordning som normalt sett gäller vid expropriation (när staten tar mark från enskilda). Talma sameby har invänt mot statens agerande och hävdat att agerandet strider mot grundlagen och Europakonventionen. Samebyn har även yrkat på ideellt skadestånd, säger Karl Larsson

 

Vad innebär tingsrättens dom?

– Genom Stockholms tingsrätts dom har för första gången en konventionslags förenlighet med regeringsformen och Europakonventionen prövats. Tingsrätten konstaterar att lagen är att likställa med ett beslut om expropriation som riksdagen inte har fått fatta. Riksdagen har därför gått utanför sin behörighet genom antagandet av lagen. Vidare har tingsrätten konstaterat att lagen inneburit att samebyns egendomsskydd i regeringsformens och Europakonventionen har kränkts. Eftersom samebyn inte har kunnat överklaga lagen har expropriationen även inneburit en överträdelse av rätten till domstolsprövning i Europakonventionen. Slutligen har tingsrätten funnit att samernas rätt till egendom har reglerats på ett annorlunda och mindre förmånligt sätt än andra rättigheter av motsvarande slag. Denna särbehandling har inneburit en otillåten diskriminering i strid med förbudet mot diskriminering i såväl regeringsformen som Europakonventionen.

 

Varför är frågan betydelsefull för samebyn?

– Eftersom expropriationen skedde direkt genom en lag och inte genom beslut kunde staten kringgå de regler som normalt sett skyddar enskilda vid myndighetsutövning. Expropriationen motiverades inte. Det gick inte att överklaga. Samebyn fick ingen ekonomisk ersättning utan var tvungen att väcka talan mot staten i en skadeståndsprocess, vilken tog lång tid och var riskfylld för samebyn. Sammantaget hamnade samebyn i en situation som var mycket ofördelaktig jämfört med vad som normalt sett gäller. Eftersom samebyns medlemmar uppfattade att staten inte hade agerat på detta sätt om frågan hade rört andra än samer, blev kränkningen extra allvarlig.

 

Är domen viktig för andra samebyar?

– Förutsatt att domen vinner laga kraft är den mycket betydelsefull. Även om den bara får rättskraft för Talma sameby innebär den ett underkännande av statens sätt att omfördela samebyars marker genom konventioner med Norge. Domen är således mycket viktig för alla samebyar som riskerar att beröras av framtida renbeteskonventioner. Om domen står sig kommer det att bli mycket svårt för staten att fortsätta inskränka renskötselrätten utan att ta hänsyn till regeringsformen och Europakonventionen. Förhoppningsvis kommer staten agera annorlunda i framtiden och ge renskötselrätten samma skydd och respekt som äganderätten.

 

Kommer domen att överklagas?

– Samebyn har vunnit full framgång och kommer inte att överklaga domen. Det är oklart om staten avser att överklaga, men samebyn förbereder sig på en förnyad prövning i hovrätten.

 

Läs mer på Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6984468

Länk till domen: https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/2327/d101dcc4-ee77-4dfc-b1d9-6e3402aa9de5.pdf


Relaterade artiklar