Systematiskt arbete ger resultat

Så undviker du kostsamma domstolstvister

Har du någon gång upplevt en långdragen och kostsam affärstvist? Då kanske du har ställt dig frågan – hade vi kunnat göra något annorlunda? Med enkla åtgärder och ett systematiskt arbete kan du många gånger undvika att affärstvister urartar i en kostsam domstolsprocess. Med bättre rutiner för bevissäkring och arbete med reklamationer kan du kraftigt öka dina chanser att vinna framgång i domstol.

Tvister med avtalsparter är oundvikliga i affärslivet. Projekt och samarbeten har sin gång och det händer att förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete förändras över tid. Affärstvister kan innebära stora risker, men de behöver inte nödvändigtvis drivas hela vägen till allmän domstol på ett sätt som kostar tid och pengar. Med bättre rutiner för att säkerställa bevisning på ett för båda parter transparent sätt, hade många tvister sannolikt kunnat avslutas genom gemensamma överenskommelser redan på ett tidigt stadium.

En vanlig invändning mot påståenden om kontraktsbrott är att den skadelidande parten inte har framställt reklamation, det vill säga inte meddelat om skadan eller inte har gjort det i tillräckligt god tid. Ofta kan den skadelidande parten inte visa att ett sådant meddelande har skickats eftersom detta ofta sker via telefon, ibland till följd av heta diskussioner. En reklamation som framställs muntligen är inte mindre giltig än en skriftlig sådan, men den är dessvärre svårare att bevisa. Utgången i de flesta tvister som tas till domstol avgörs trots allt av frågan om vad som kan bevisas framför ingående rättsliga bedömningar.

Ett enkelt sätt att undvika oklarheter kring reklamation är att redan från början säkerställa att meddelanden så långt som möjligt skickas skriftligen, samt att kvittenser och e-post arkiveras lättillgängligt. Säkerställd skriftlig bevisning skapar ett bättre utgångsläge mot motparten och kan i vissa fall övertyga denne att bli mer villig att medge ansvar och utge ersättning eller ingå en förlikning som är till nytta för båda parter snarare än att slita kostsamma tvister i domstol.

Att säkra bevisning för olika frågor kan rentav göras gemensamt av parterna genom exempelvis återkommande besiktningar av pågående projekt och noggrann avtalsreglering. På det sättet ökar den ömsesidiga insynen, och risken för att någon inleder en tvist i tro om att motparten saknar bevis för eventuella invändningar minskar.