Fokus: Covid-19

Regeringens krisåtgärder – passar de ditt företag?

Det kan inte ha undgått någon att regeringen presenterat olika åtgärder i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19. Den åtgärd som framför allt har tagit plats i debatten är korttidspermittering. Mer information om korttidspermittering hittar du här. Därutöver har åtgärder som bland annat anstånd med skatt, arbetsgivaravgifter och moms införts. Men vad ska du tänka på innan du väljer att använda en viss åtgärd? Är den aktuella åtgärden rätt för just ditt företags situation? Det är frågor du måste ställa dig för att i efterhand kunna vara den som tog såväl välavvägda som hållbara beslut.

I denna artikel finner du:

  • En koncentrerad redogörelse av några av regeringens föreslagna åtgärder
  • Information om vilka företag som omfattas av åtgärderna
  • Aspekter som bör beaktas innan du väljer att använda en åtgärd

 

Skjuta upp inbetalningar av skatt, arbetsgivaravgifter och moms

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av virusutbrottet kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader. Reglerna gäller från och med den 30 mars 2020 och tillämpas retroaktivt.

Vilka företag omfattas?

Samtliga företag som är registrerade som arbetsgivare eller registrerade för moms kan ansöka om tillfälligt anstånd.

Att tänka på

Det är viktigt att komma ihåg att anståndet enbart innebär att inbetalningar skjuts fram i tiden. Därutöver måste företaget betala en basränta på 1,25 % för de första sex månaderna. Därefter blir räntan 3,1 % i stället för de 6,6 % som tidigare meddelats. Kan inbetalningen inte göras efter anståndsperioden är den årliga räntan 16,25 %. Vanligtvis tillämpas ett personligt ansvar för inbetalning av skatt, avgifter och moms från ett aktiebolag. Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att verket inte kommer att ansöka om ett sådant företrädaransvar i ärenden som omfattas av beviljat anstånd på grund av Covid-19. Endast i fall där det är fråga om ett missbruk av reglerna kan personligt ansvar bli aktuellt.

 

Sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att arbetsgivaren enbart behöva betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp till 25 000 kronor per betalningsmottagare och månad. Detta resulterar i en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad.

Vilka företag omfattas?

Åtgärden kan användas av alla arbetsgivare.

Att tänka på

I likhet med stödet för korttidspermittering är nedsättning av arbetsgivaravgifterna en åtgärd som inte belastar företaget med en framtida kostnad. Åtgärden medför en ren kostnadsminskning och kan kombineras med stöd för korttidspermittering.

 

Staten står för sjuklönekostnader

Staten tar hela kostnaden för sjuklöner som arbetsgivaren har under 1 april – 31 maj 2020. Arbetsgivaren ska i vanlig ordning betala ut sjuklön till sina anställda och rapportera in sjuklönekostnaden till Skatteverket. Arbetsgivaren ersätts sedan genom sitt skattekonto. Beslut om ersättningen tas månadsvis av Försäkringskassan och den första ersättningen utbetalas i slutet av maj.

Vilka företag omfattas?

Åtgärden kan användas av alla arbetsgivare.

Att tänka på

Tyvärr innebär sjukfrånvaro hos medarbetare negativa konsekvenser för arbetsgivaren såsom exempelvis sjuklön, minskade intäkter, uteblivna leveranser m.m. Det är självklart fördelaktigt för arbetsgivaren att slippa betala sjuklönekostnader trots att den ökade sjukfrånvaron även fortsättningsvis kommer att medföra andra negativa konsekvenser för arbetsgivaren.

 

Tillfälliga hyresnedsättningar

Regeringen har föreslagit att staten ska bära 50% av en eventuell hyresnedsättning, dock maximalt 25 % av den ursprungliga fasta hyran. Stödet föreslås gälla mellan 1 april – 30 juni 2020 och ska kunna sökas av hyresvärden via Länsstyrelsen i efterhand. Hyresvärden måste komma överens med hyresgästen om sänkt hyra för att vara stödberättigad.

Vilka företag omfattas?

Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Att tänka på

Regeringen har hittills gett knapphändig information om förslaget. Utöver att riksdagen behöver godkänna förslaget kräver den här åtgärden även godkännande av EU-kommissionen. Införandet av hyresnedsättningar kan därför ta längre tid jämfört med andra åtgärder. Regeringen har dock under en pressträff framfört att EU-kommissionen initialt är positiva till förslaget. Det är även viktigt att känna till att flera kommuner i landet har kommit fram till att kommunallagens regler om likabehandling hindrar hyressänkningar och hyresrabatter. Detta när hyresvärden är en kommun eller ett kommunalt bolag. Om det däremot föreligger affärsmässiga skäl går det inte att utesluta att det även för kommuner och kommunala bolag kan finnas förutsättningar att erbjuda hyressänkningar och hyresrabatter. En bedömning måste ske i det enskilda fallet och en kommun eller ett kommunalt bolag bör vidta försiktighet till dess att frågan är ordentligt utredd.

 

Brygglån

Regeringen har förstärkt det statliga bolaget Almis lånefond med tre miljarder kronor. Kapitaltillskottet innebär att Almi utökar sin utlåning genom nylanserade brygglån. Brygglånen har särskilt förmånliga villkor såsom möjlighet till amorteringsanstånd och ränteanstånd redan från start.

Vilka företag omfattas?

Brygglånen riktas till små och medelstora företag (upp till 250 anställda) som varit bärkraftiga före krisen och som bedöms bidra till Sveriges tillväxt även efter krisen.

Att tänka på

En individuell kreditprövning görs av Almi i vilken en genomgång av vilka säkerheter som är aktuella sker. I normalfallet tas företagsinteckningar ut samt en ägarborgen på 10-20 %. Individuell räntesättning sker, den högsta räntan är dock 4,95 %. Det är viktigt att beakta dessa risker om du funderar på att ta ett brygglån.

 

Företagsrekonstruktion eller konkurs

Om ett företag har ett negativt kassaflöde är det inte säkert att regeringens stödåtgärder är tillräckliga. Detta eftersom det dels rör sig om relativt begränsade åtgärder, dels inte är säkert att kassaflödet hinner bli positivt innan en ekonomisk kris uppstår. Klarar företaget inte av att betala sina skulder i tid får man inte glömma av de åtgärder som redan finns – företagsrekonstruktion och konkurs. En lyckad företagsrekonstruktion förutsätter att företaget tidigare varit bärkraftigt men som på grund av yttre faktorer som virusutbrottet nu hamnat i ekonomisk kris. Därtill förutsätter en rekonstruktion att det finns eller kan tillskapas likvida medel i bolaget eftersom inköp m.m. i princip måste ske kontant eller i förskott. Om en rekonstruktion inte är möjlig kan det, även om det tar emot, vara bättre att försätta företaget i konkurs och förhoppningsvis starta ett nytt företag i framtiden. Båda förfarandena ger anställda möjlighet att få lönegaranti, det vill säga att staten övertar ansvaret för lönerna.

De ekonomiska effekterna av Covid-19 riskerar att kvarstå långt efter att virusutbrottet har lagt sig. I dessa ovissa tider är det därför viktigt att analysera läget, se över möjliga åtgärder och upprätta en handlingsplan som företaget agerar efter så tidigt som möjligt. Kom ihåg att åtgärderna i regeringens stödpaket är krisåtgärder. Du behöver bedöma vilka åtgärder som passar omständigheterna i din specifika situation.

OBS! Informationen i artikeln är generell och utgör inte juridisk rådgivning i ett enskilt ärende. Förutsättningarna i det enskilda ärendet, i form av exempelvis avtal och andra omständigheter, påverkar bedömningen i det enskilda ärendet.

Uppdaterad 2020-04-15

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar