Stadsutveckling för en hållbar stad

Ny halvö byggs i Göteborg

Hållbar stadsutveckling är Älvstranden Utvecklings kärnverksamhet. Nu är de redo för nästa steg i detta arbete – mitt i Göteborg.

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag som har till uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, vilket i stort innebär att de arbetar tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet för att skapa en inkluderande innerstad runt älven i Göteborg. Ida Fossenstrand, projektledare på Älvstranden Utveckling, beskriver att arbetet med visionen kommer att utveckla centrala Göteborg på flera sätt under de kommande åren.

­– Staden kommer att bindas samman över älven, få en tydligare stadskärna och samtidigt bli dubbelt så stor, säger Ida Fossenstrand.

En del i detta arbete innebär att Masthuggskajen knyts samman med Linné, Majorna och Centrum. Målet är att utveckla området med en blandning av bland annat bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel. Som en spännande del av detta projekt kommer en ny halvö att skapas vid Masthuggskajen. Utbyggnaden av halvön kräver tillstånd till vattenverksamhet, ett så kallat miljötillstånd. Ida Fossenstrand berättar att tillståndet nu finns på plats och att man därmed kan arbeta vidare med projektet.

– Förverkligandet av Vision Älvstaden handlar till stor del om att vi ska bygga ny innerstad på befintlig mark längs med älven. Nu har vi miljötillståndet på plats för att också möjliggöra nybyggnation av bland annat bostäder på nyskapad mark i ett av Västsveriges mest attraktiva utbyggnadsområden, säger Ida Fossenstrand.

Att det är fråga om hållbar stadsutveckling är också tydligt. Området kommer att ligga på gång- och cykelavstånd från Västlänkens nya station i Haga och inom området kommer cyklister och gående att prioriteras för att göra det möjligt att leva utan bil i vardagen.

Front Advokater biträdde sökandena i processen i mark- och miljödomstolen, bland annat med upprättande av ansökan om tillstånd. Advokaterna Malin Wikström och Linnéa Kallhed bistod också vid genomförandet av huvudförhandlingen i målet. Domstolen gick i stort på sökandenas linje och domen överklagades inte så nu kan projektet påbörjas som planerat.

– Det är ett fantastiskt projekt och det har varit väldigt kul att få vara med i den här utvecklingen av Göteborg, säger Malin Wikström.