Kundskyddsklausuler i revisionsbranschen

Kundskyddsklausuler, dvs. bestämmelser som syftar till att skydda arbetsgivarens kundrelationer, är en form av begränsningar som länge betraktats mindre stängt än andra former av konkurrensklausuler i anställningsavtal. Även denna form av klausuler har dock kommit att debatteras på senare tid. Bakgrunden till detta är att klausulen i vissa branscher riskerar att begränsa arbetstagarens framtida möjligheter att som anställd eller egenföretagare bedriva yrkesverksamhet.

Frågan om användningen av kundskyddsklausuler är nu högaktuell inom revisionsbranschen. I en artikel i Dagens Industri i november 2020 gjorde Dan Brännström och Urban Engerstedt, tidigare generalsekreterare resp. chefsjurist i branchorganisationen FAR, gällande att klausuler som låser medarbetare och kunder till byrån är oförenligt med god revisorssed.

Kundskyddsklausuler som bedöms för långtgående kan komma att jämkas eller ogiltigförklaras vid en domstolsprövning. Front Advokater, genom Bob Lee, har nyligen företrätt en stämd revisor i en tvist med dess före detta arbetsgivare. Revisorn hade varit (anställd, ej delägare) vid en större revisionsbyrå och anklagades för ha brutit mot kundskyddsklausulen. Tingsrätten ansåg att det framställda skadeståndskravet mot revisorn var oskäligt högt och jämkade detta från ca 800 000 kr till ca 200 000 kr.

Vid Revisionsvärldens seminarium Avspark 2021, där bland annat Dan Brännström och Front Advokaters Bob Lee deltog, diskuterades frågan om kundskyddsklausuler. Välkommen att läsa om diskussionen i Revisorvärldens artikel via denna länk.

Sammanfattningsvis har användningen av olika former av konkurrensklausuler länge varit föremål för diskussion inom arbetsrätten. Den allmänna tendensen är en allt restriktivare syn på olika former av konkurrensbegränsningar. Att på ett ogenomtänkt sätt använda kundskyddsklausuler i anställningsavtal riskerar att betraktas som otidsenligt. Det finns därför anledning att se över användningen och utformningen av kundskyddsklausuler i anställningsavtal så att de är skäliga och så att det finns ett berättigat syfte.

Vi på Front Advokater bistår er gärna med frågor kring detta.