I anledning av GP:s artikel 2020-09-10 önskar Front Advokater göra följande genmäle.

Genmäle avseende Göteborgs-Postens artikel den 10 september 2020

Om advokat Jonas Wahlboms avskedande från Front Advokater

 

Inledningsvis vill Front Advokater bemöta uppgifterna kring advokatbyråns avskedande av advokat Jonas Wahlbom.

Front Advokater har låtit avskeda Jonas Wahlbom på saklig grund. Det har inte har funnits någon koppling mellan avskedet och GP:s artiklar om advokatbyrån och de s.k. ”visselblåsarna”. Front Advokater har ingen kännedom om, och efterforskar inte heller, vem/vilka dessa ”visselblåsare” är. Grunden för avskedet var att Jonas Wahlbom grovt brutit mot lojalitetsplikten i anställningen genom att han bl.a. under sin anställning hos Front Advokater har främjat och bedrivit med byrån konkurrerande verksamhet från sommaren 2019 och framåt. Det illojala agerandet har även omfattat att Jonas Wahlbom vid upprepade tillfällen systematiskt brutit mot advokatbyråns rutiner om bl.a. jävskontroller och intressekonflikter. Det har därutöver framkommit att Jonas Wahlbom vid flera tillfällen röjt ett mycket stort antal sekretessbelagda uppgifter om byråns klienter till tredje man. Förutom den ekonomiska skada som Front Advokater lidit, har förfarandet inneburit betydliga risker för intressekonflikter och försäkringstvister. Tvisteförhandlingarna med Jonas Wahlboms arbetstagarorganisation är sedan en tid tillbaka avslutade och tiden för att väcka talan för ett ogiltighetsförklarande av avskedet har passerat, utan att varken Jonas Wahlbom eller arbetstagarorganisationen har agerat mot avskedet. Det föreligger därför ingen tvist i frågan om saklig grund för avskedet.

Front Advokaters bedömning är att Jonas Wahlbom genom sitt agerande brutit mot de advokatetiska reglerna och har därför initierat ett disciplinärende hos Advokatsamfundet som för närvarande pågår. Förfarandet hos Advokatsamfundet är emellertid sekretessbelagt, varför Front Advokater inte kan uttala sig vidare i denna del.

Om påståendena om överdebitering

Vad Jonas Wahlbom anför om att han haft tillgång till advokatbyråns tidsrapporteringssystem är korrekt. Han har haft denna åtkomst i sin egenskap av klient/ärendeansvarig. Detta gäller för alla ärendeansvariga på advokatbyrån. Påståendet att endast delägarna haft denna insyn är därför direkt felaktigt. Jonas Wahlbom har aldrig varit delägare på advokatbyrån. Inte heller innebär åtkomst till tidsregistreringen att det är möjligt för någon annan än den jurist/advokat som registrerat tiden att bedöma vad som utförts eller skäligheten i den nedlagda tiden.

Front Advokater önskar också framhålla att de påståenden som Jonas Wahlbom nu lyfter inte är nya i sak, utan har vid ett flertal tillfällen framförts i GP:s artiklar under våren 2020. Samtliga dessa anklagelser har utretts både internt av Front Advokater och av EY i den rapport som Göteborgs stad Inköp och Upphandling beställt. Inte i något fall har några oegentligheter kunnat styrkas. Den primärt utpekade advokaten, Front Advokaters tidigare VD, har granskats i ett disciplinärende hos Advokatsamfundet som helt friat advokaten från alla anklagelser.

Front Advokater har efter bästa förmåga bistått Inköp och Upphandling i utredningen och har dessutom vidtagit en grundlig internutredning. Advokatbyrån har i samråd med Inköp och Upphandling upprättat en rad nya och förbättrade rutiner för att ytterligare höja kvaliteten i advokatbyråns interna rutiner, bl.a. faktureringsrutiner som går utöver ramavtalets krav.

Front Advokater lyder, liksom samtliga advokatbyråer, under ett advokatetiskt regelverk som uppställer krav på bl.a. en mycket sträng sekretess. I dialogen med staden och EY har Front Advokater också sökt stöd från Advokatsamfundet för att säkerställa vilket material byrån får lämna ut ur ett sekretessperspektiv. Advokatbyråns interna noteringar om åtgärder eller tid kan innehålla mycket känsliga uppgifter i ärenden där klientens intressen helt kan förfelas om uppgifterna röjs. Advokatbyrån har därför en skyldighet att inte lämna ut denna typ av information även om det i publicistiskt hänseende skadar byrån. Den typ av generellt samtycke som lämnats av olika företrädare i staden, som omnämns i artikeln, är inte tillräckligt för att lyfta sekretessen.

De fakturor som Front har tillställt beställarna inom ramavtalet för Göteborgs stad, har med enstaka undantag, innehållit en specifikation över nedlagt arbete med i många fall tidssättning av varje arbetsmoment. Det har därför varit möjligt för beställarna att bedöma utfört arbete. I ramavtalet med Göteborgs stad, liksom i samtliga andra avtal som advokatbyrån är part i, föreligger inga krav på att klienten ska ha tillgång till byråns samtliga interna noteringar om åtgärder eller tid. Som advokatsamfundet uttalar i sitt friande beslut rörande den enskilde advokaten vid Front Advokater som varit föremål för samfundets granskning, ska en advokats kostnadsräkning vara utformad på ett sådant sätt att skäligheten av arvodet kan bedömas. En advokat är dock inte, annat än efter begäran från klienten, skyldig att lämna specifikation på det utförda arbetet.

Front Advokater tar avstånd från de ogrundade anklagelser som riktas mot byrån och det förfarande som advokatbyrån beskylls för. Advokatbyrån har arbetat med Göteborgs Stad och andra offentliga klienter i många år och har många mycket nöjda beställare och levererar högkvalitativ juridik till ett medvetet mycket konkurrensmässigt pris som ett led i advokatbyråns strävan att vara en del av samhällsutvecklingen. Det kan också nämnas att advokatbyråns fakturor även har granskats i kranskommuner, såsom Lerum och Alingsås, som inte heller kunnat konstatera några brister.

Avslutningsvis anser Front Advokater att det är anmärkningsvärt att GP publicerar denna typ av artikel utan att bereda advokatbyrån möjlighet att bemöta påståendena. Det e-postmeddelande som tillställts advokatbyråns delägare för ett par veckor sedan, och vars svar citeras i Göteborgs-Postens artikel, innehöll endast möjlighet till bemötande av ett av de i artikeln anförda påståendena och inte artikeln i sak. Front Advokater har idag, per e-post, därför översänt detta genmäle till Göteborgs-Posten.