Ärende hos Advokatsamfundet

Front Advokaters tidigare VD frias helt av Advokatsamfundets disciplinnämnd

Advokatsamfundet inledde ett disciplinärende mot Front Advokaters tidigare VD Roland Adrell, med anledning av vad som anförts om honom i GP under våren 2020. Nu frias han helt.

Advokatsamfundets disciplinnämnd friar den tidigare VD:n helt från de allvarliga anklagelserna i GP och meddelar att ärendet inte föranleder någon åtgärd. Nämnden anför följande i sin bedömning och beslut:

”En advokats kostnadsräkning ska vara utformad på ett sådant sätt att skäligheten av arvodet kan bedömas. Innehållet i fakturor och specifikationer måste vara korrekt. En advokat är dock inte, annat än efter begäran från klienten, skyldig att lämna specifikation för det utförda arbetet.

Mot Roland Adrells bestridande och lämnade uppgifter finner Disciplinnämnden det inte utrett att Roland Adrell själv tagit betalt för tid som han inte arbetat, eller att han uppmanat andra jurister på byrån att i sin tidsredovisning sätta upp timmar som inte motsvaras av arbetad tid.

Nämnden noterar att uppdragsgivaren, såvitt framgår av utredningen, inte har invänt mot fakturorna eller begärt kompletteringar av dessa. Ärendet föranleder därför inte någon åtgärd.”