PRESSMEDDELANDE 2021-11-09

Front Advokater yrkar skadestånd av Förvaltningen för inköp och upphandling

Front Advokater anser att rangordningen inte har följts i de ramavtal som inköpsförvaltningen och Front Advokater slöt efter upphandling 2016. Detta avtalsbrott har inneburit att Front Advokater förlorat uppdrag till ett värde av i vart fall drygt 50 MSEK. Nu yrkar Front Advokater skadestånd på detta belopp.

Front Advokater fick 2016 ramavtal med Förvaltningen inom 10 avtalsområden, varav 9 hade en avropsordning som bygger på rangordning. Av dessa 9 avtalsområden var advokatbyrån rangordnad som nummer 1 i samtliga områden. Denna rangordning har frångåtts genom att avrop skett från andra än Front Advokater, som var rangordnad etta, i ungefär 67 procent av fallen.

  • Vår uppfattning är att avrop i första hand skulle ha gjorts från Front Advokater. Att rangordningen frångåtts och andra advokatbyråer fått avrop har inneburit att vi gått miste om uppdrag till ett värde av i vart fall drygt 50 MSEK. Vi anser att vi har rätt till ett skadestånd för avtalsbrott, säger Bob Lee, VD för Front Advokater.

I enlighet med ramavtalens tvistlösningsmekanism ska parterna i första hand lösa uppkomna tvister genom förhandling.

  • Summan av de avrop som rätteligen skulle tilldelats oss uppgår till ca 76 MSEK, vilket omräknat till våra snittarvoden har beräknats till drygt 50 MSEK. Vi yrkar därför skadestånd på detta belopp, jämte ränta. Vår ambition är att lösa tvisten genom förhandling med inköpsförvaltningen, säger Bob Lee.

Front Advokater beklagar att denna extraordinära åtgärd behöver tas till. Front Advokater har haft ett mångårigt och tidigare mycket gott samarbete med beställarna inom ramen för de ramavtal som löpt sedan 2012.

Front advokater har som princip att inte tvista med klienter, men på grund av avtalsbrottens omfattning och systematik har vi i detta fall inget val.