Juridisk pilotstudie om samebyars markrättigheter gentemot vattenkraftsexploatering.

Front Advokater skriver studie om samiska rättigheter.

2019 fick Front Advokater uppdraget att skriva en studie för att undersöka samebyars möjligheter att tillvarata sina markrättigheter gentemot vattenkraftsexploatering. Studien skrevs av Camilla Wikland, Lisa Länta och Amanda Mikaelsdotter som är en del i vårt Samerättsteam.

Många svenskar känner nog till att vattenkraften står för en stor del av landets elproduktion. Vad få kanske känner till är att 80% av vattenkraften ligger i Sápmi, på traditionella samiska marker. Utbyggnaden av vattenkraften genomfördes  i samband med koloniseringen av Sápmi under första hälften av 1900-talet och har sedan dess inneburit stora skador för samebyarna, då den påverkar såväl renskötsel, samisk markanvändning och kultur överlag.

I takt med ett ökat erkännande av urfolks rättigheter (bland annat den uppmärksammade domen där Girjas sameby vann mot staten), finns många olösta frågor som svenska staten och vattenkraftsbolagen måste ta tag i: Hur gör vi upp med gamla och pågående orättvisor kopplat till vattenkraften? Hur stora skador har samer faktiskt fått utstå på grund av vattenkraften? Vilka behov finns för att omförhandla vattendomar och avtal om ersättning?

Nu kan det under kommande år finnas stora möjligheter till att adressera vissa av dessa frågor. Den 1 januari 2019 började nya regler för vattenkraften gälla, med syftet att säkerställa moderna miljötillstånd enligt miljöbalken och därmed de regler som följer av EU-rätten. De nya reglerna medför bland annat att en omprövning av befintliga vattenkraftverk kommer ske enligt Miljöbalkens nya bestämmelser. Nu har myndigheter och bolag chansen att uppmärksamma en del av de orättvisor och skador som vattenkraften förorsakat samerna.

Här kan du läsa mer om bakgrunden till studien.

Front Advokaters Studie:

Med bakgrund till detta beställde 2019  SEI, som en del i forskningsprojektet CO-LAND, en juridisk pilotstudie av Front Advokater med syftade att undersöka möjligheterna för samebyar att tillvarata sina markrättigheter gentemot vattenkraftsexploatering, med särskild fokus på den omprövning av miljötillstånd som ska äga rum framöver. Här kan du läsa rapporten ”Rennäringens skydd mot vattenkraftens markexploatering” i sin helhet.

Några av sakerna som kom fram i studien är:

  • Samebyar bör kunna argumentera för väsentliga ändringar vid en omprövning av vattendomar. Detta eftersom de flesta äldre vattendomarna inte innehåller moderna miljövillkor och oftast helt ignorerar de skador som renskötseln har fått utstå.
  • I de många fall där vattenkraftsbolag och samebyar har tecknat privaträttsliga avtal om ersättning kan det gå att argumentera för att avtalen inte längre ska gälla. Detta eftersom sådana avtal bland annat strider mot miljöbalkens nya krav.
  • Det finns däremot omfattande begränsningar i lagstiftningen samt den nationella planen för omprövningen som kan göra det svårt för samebyar att få gehör för sina rättighetsanspråk. En av de främsta begränsningarna är att samebyar helt kan glömmas bort av myndigheter och bolag när en omprövning äger rum. Detta eftersom det i många fall saknas explicita krav på att involvera samebyar som sakägare.

Rapporten som vi på Front Advokater gjort är en pilotstudie, därför bör ytterligare grundligare juridiska analyser göras, samt för varje enskild omprövning och sameby. Men en sak som är lovande med studien är att omprövningen, trots de tydliga begränsningarna, ändå kan öppna ett fönster för att börja adressera de orättvisor som rör vattenkraften. Om dessa chanser ska tas tillvara krävs det dock ett proaktivt arbete från samebyarna.

Här kan ni ta del av Sameradion och SVT Sápmi när de intervjuar advokat Camilla Wikland om studien.