Pressmeddelande 2023-09-08

Front Advokater inleder samarbete med Christer Hansson – en av Sveriges ledande Pensionsexperter

Utgivna löften om tjänstepension i avtal ska avspeglas i tryggande genom försäkring. I storleksordningen en tredjedel av samtliga granskade bolag brister emellertid i sin pensionshantering. Detta gäller oavsett om det handlar om ägarledda eller stora börsnoterade bolag. För att undvika stora ackumulerade pensionskostnader med avkastningsförlust och skadestånd som följd behöver dessa brister åtgärdas.

Om bristerna upptäcks i tid kan den annars följande skadan i flera fall undvikas helt och under alla omständigheter kraftigt begränsas.

I syfte att kunna bistå våra klienter med att granska och i förekommande fall rätta fel och brister har Front advokater engagerat Christer Hansson som oberoende Senior Counsel inom pensionsjuridik och tjänstepensionsrelaterad arbets- och kollektivavtalsrätt.

Christer är en av Sveriges ledande pensionsexperter med drygt 30 års kvalificerad erfarenhet b l a som personal- och förhandlingschef inom internationell industri, pensionsexpert och lärare inom försäkringsbranschen och som pensionsjuridisk konsult åt svenska och utländska bolag och myndigheter.

Front Advokater stärker därmed sin kompetens och breddar sin rådgivning inom pensionsområdet. Front Advokaters rådgivning riktar sig till företag/arbetsgivare som önskar kvalitetssäkra sin tjänstepensionshantering. Rådgivningen innefattar avtalsrättsliga insatser; kollektivavtalsrättsligt stöd; beräkning och juridiskt stöd vid felaktig försäkringshantering som lett till pensionsskuld; pensions-due diligence i samband med företagsvärdering och inför bolags- och verksamhetsövergångar samt utbildningsinsatser inom ovanstående områden. Front Advokater utför också ansvarsutredningar och biträder som ombud vid pensionstvister.