Pressmeddelande 2021-07-28

Front Advokater: ingen styrkt överdebitering/vi kommer att överklaga förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten i Göteborg har i dom meddelad idag 2021-07-28 avslagit advokatbyråns ansökan om överprövning av Göteborgs upphandling av juridiska tjänster. Förvaltningsrätten konstaterar att förvaltningens anklagelser om uppsåtlig och medveten överdebitering inte kunnat styrkas. Förvaltningsrättens beslut att avslå ansökan grundas istället på administrativa misstag och frågan om det s.k. två års-kravet. 

Front Advokater uteslöts ur upphandlingen i oktober 2020 och har sedan dess fört en process i förvaltningsrätten i Göteborg där beslutet att utesluta advokatbyrån varit föremål för prövning. I maj 2021 hölls muntlig förhandling i målet där 17 vittnen slutligen hördes kring bl.a. anklagelserna om påstådd överdebitering. Förvaltningsrätten finner nu att det inte styrkts att någon uppsåtlig överdebitering förekommit och att anklagelserna mot Roland Adrell m.fl. inte heller kunnat styrkas varken genom förvaltningens ingivna skriftliga bevisning eller de vittnesförhör som hölls i maj 2021. Förvaltningsrätten anför dock att användandet av jurister som inte uppfyller det s.k. två-årskravet och frågan om vissa administrativa misstag anses utgöra skäl för uteslutning och avslår därför på denna grund advokatbyråns ansökan om överprövning.

  • Det är mycket glädjande att advokatbyrån nu får upprättelse efter drygt 1,5 år av falska anklagelser riktade mot byrån och dess nuvarande och tidigare medarbetare vad avser anklagelserna om systematisk och uppsåtlig överdebitering. Givetvis beklagar vi de administrativa misstagen som föranlett domslutet. Vi delar dock inte domstolens bedömning att dessa ska kunna läggas till grund för en så ingripande åtgärd som uteslutning. Vår avsikt är därför att överklaga domen, eftersom vi anser att förvaltningsrätten i sin dom brister vad avser likabehandling och proportionalitet. Vår förhoppning nu är att denna personliga vendetta med mycket allvarliga anklagelser av förtalskaraktär är över och att vår arbetsplats inte längre kommer utgöra ett politiskt slagträ, säger Bob Lee, VD för Front Advokater. Vi uppskattar att vi nu fått tillfälle att bli hörda av en objektiv rättslig instans, men kommer att begära att få prövning i kammarrätten.

Advokatbyråns övergripande mål med överprövningen har varit att rentvå byrån och dess medarbetare från anklagelserna. Trots att förvaltningsrätten nu rentvår byrån från de grava anklagelserna så anser Front att det fortsatt kvarstår ogrundade anklagelser som förvaltningsrätten felaktigt hanterat i domen.

  • Vi vet att vi lämnat ett konkurrensmässigt anbud och är stolta över våra juristers kompetens. Det är också värt att framhålla att trots förvaltningens och GP:s uppskruvade tonläge gentemot advokatbyrån så har förvaltningen vid ett flertal tillfällen framhållit att de inte har några invändningar mot just advokatbyråns kvalitet och kompetens, säger Bob Lee. Istället är det bristande administrativa rutiner som nu läggs advokatbyrån till last. Dessa rutiner är dock sedan sommaren 2020 förändrade och godkända av förvaltningen – vilket är ett av skälen till att advokatbyrån överklagar domen i syfte att rentvå advokatbyrån från samtliga anklagelser.