Front Advokater bemöter EY:s rapport

Vi har idag tagit del av en slutrapport av EY avseende utredningen av Front Advokater som förvaltningen Inköp och Upphandling beställt. Front Advokater har bemött en tidigare version av EY:s rapport och advokatbyråns svar kan hämtas här.

Rapporten är endast en del i utredningen. Inköp och Upphandling har inte fattat något beslut med anledning av rapporten, utan ska ta del av Front Advokaters bemötande av rapporten samt svar på ett antal frågor.

Följande kan konstateras

Inköp och Upphandling har vid möte den 28 februari 2020 bekräftat att det tillfälliga beställningsstoppet endast baserats på artiklar i GP och att inte någon beställare haft synpunkter på Front Advokaters arbete eller fakturering. EY har på uppdrag av Inköp och Upphandling genomfört en granskning av ett antal fakturor avseende uppdrag för klienter där den i GP namngivne juristen är klientansvarig. Underlaget som EY tagit del av från anonyma uppgiftslämnare avser utdrag ur Front Advokaters tidredovisningssystem rörande dessa uppdrag och klienter. Av rapporten framgår följande.

 • Det finns inte något stöd för de allvarliga påståendena om systematisk överdebitering som framförts om Front Advokater i media.
 • Det finns inte något stöd för att Front Advokater skulle fakturerat klienter för annat än faktiskt nedlagd tid.
 • Utredningen visar också att någon regelmässig överdebitering inte är nödvändig mot bakgrund av byråns låga timpriser.
 • Front Advokater har inte avsiktligt feldebiterat klienter. EY:s rapport visar endast vissa mindre brister av huvudsakligen administrativ karaktär av mycket ringa ekonomiskt värde i de aktuella fakturorna som Front Advokater kommer att åtgärda, i den mån det inte redan har skett.
 • Front Advokaters fakturor innehåller inte de omfattande brister i övrigt som EY gör gällande, varför de av EY angivna procentsatserna i rapporten är felaktiga.
 • EY beaktar inte den information som beställarna lämnat och ger det inte något utrymme i slutsatserna, varför det finns indikationer på att EY inte presenterat korrekta slutsatser i sin rapport. Beställarna har enligt rapporten bekräftat att de fakturor och specifikationer de mottagit från Front Advokater motsvarat deras förväntningar och krav. Beställarna har inte framfört några klagomål eller annars haft något att anmärka på det utförda arbetet som sådant. Trots detta läggs inte beställarnas uppgifter till grund för slutsatserna i rapporten.
 • Sammanfattningarna i rapporten korresponderar inte med innehållet i rapporten i övrigt och utgörs vidare av overifierade slutsatser, en metod Front Advokater ifrågasätter. EY anför att det finns ”indikationer på” och ”anledning att anta” att vissa förhållanden råder utan att det finns något verifierbart stöd för uppfattningen i rapporten.
 • Rapporten innehåller ett antal direkta felaktigheter, vilka Front Advokater har bemött men detta synes inte ha beaktats fullt ut av EY inför färdigställande av slutrapporten.

Om Front Advokater hade fått möjlighet att faktagranska det av advokatsekretess skyddade materialet och de overifierade uppgifter som EY erhållit från anonyma uppgiftslämnare, och som i huvudsak lagts till grund för slutsatser i rapporten, hade slutsatserna sannolikt blivit annorlunda.

Sammanfattningsvis har felaktig information lagts till grund för slutsatser som leder till stor skada och förfång för Front Advokater. Front Advokater har inte beretts någon möjlighet att granska slutversion av rapporten innan den offentliggjordes. Advokatbyrån har därför inte hunnit gå igenom allt underlag men slutsatsen är att det kan konstateras att direkta felaktigheter alltjämt föreligger i rapporten. Detta innebär inte minst att den av EY redovisade statistiken över felaktigheter sannolikt också är felaktig.

Utdrag ur rapporten

 • EY uttalar: ”Utredningen visar också att några av de anklagelser som riktats mot Front Advokatbyrå AB om exempelvis att regelmässig överdebitering är nödvändig mot bakgrund av byråns låga timpriser inte kunnat bekräftas.” (s. 2 i rapporten)
 • EY har ”genomfört intervjuer med 8 personer i kommunens bolag och förvaltningar som varit beställare eller som annars godkänt fakturor från Front. Dessa personer har i huvudsak bekräftat att de specifikationer och de fakturor de mottagit från Front motsvarat deras förväntningar. Bara i enstaka fall har det förekommit att kompletterande underlag har behövt krävas från Front för att kunna godkänna fakturor. I dessa fall har Front, enligt uppgift, tillmötesgått kraven och inkommit med godtagbara specifikationer för fakturerade belopp.” (s. 14 i rapporten)
 • EY konstaterar att: ”Vår utredning avser inte kvaliteten på det utförda arbetet, men såvitt framkommit i de intervjuer vi har genomfört har de intervjuade inte framfört några klagomål eller annars haft något att anmärka på det utförda arbetet som sådant.” (s. 20 i rapporten)
 • Det framgår av rapporten att beställarna bekräftar att fakturorna motsvarat deras krav och förväntningar. EY anger att ”Front för sin del har invänt att fakturorna motsvarat beställarnas krav och förväntningar vilket också bekräftas av de intervjuer vi genomfört med beställare och av det faktum att fakturorna godkänts och betalats av Staden och de kommunala bolagen.” (s. 15 i rapporten).
 • EY påstår att 71 % av de fakturor som EY tagit del av har avvikelser i förhållande till ramavtalet. Front Advokater konstaterar att beställarna har godtagit utformningen av fakturorna och att det inte innebär en avvikelse från ramavtalet och att det därmed inte är en brist.

Av ramavtalsvillkoren framgår följande:

”Har Uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). I fakturan angivna belopp ska i förekommande fall kunna hänföras till aktuellt projekt, aktivitet och ärende.”

Tiden i respektive faktura ska vara ”spårbar” på så sätt att det i fakturan angivna beloppet ska kunna hänföras till ”aktuellt projekt, aktivitet och ärende”. Beställarna enligt ramavtalet (Front Advokaters klienter och avtalsparter) får en specifikation med arbetsredogörelse till varje faktura. Om inte beställarna uttryckligen angivit att de inte önskar en specifikation. I fakturan framgår utfört arbete och beräkningsgrunden. Beräkningsgrund ska anges genom ”exempelvis arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift”. Denna ”spårbarhet” avseende nedlagd tid återfinns alltså i fakturan och specifikationen.

Det finns alltså ett relativt stort utrymme för Front Advokater och beställaren att komma överens om hur en faktura och specifikation (inklusive arbetsredogörelse) ska utformas. Front Advokater har en avtalsrelation med respektive beställare som avropar uppdraget, bestämmer ramarna och villkoren i övrigt för uppdraget, mottar och accepterar utfärdade fakturor samt erlägger betalning.

Advokatbyrån har följt instruktioner om utformning av fakturor och specifikationer som beställarna lämnat. Exakt utformning kan se lite olika ut beroende på framför allt beställarnas önskemål. Som framgår av EY:s rapport har beställarna inte framfört några synpunkter annat än i enstaka fall och då har advokatbyrån, enligt beställarnas egna uppgifter, kunnat tillmötesgå beställarens önskemål om förtydligande.

/Front Advokater 2020-05-08

Här kan du ta del av Front Advokaters svar på rapporten

Här kan du ta del av Front Advokates bilaga till svar på rapporten


Relaterade artiklar