Category Archive: Okategoriserade

 1. Uttalande i anledning av konkurs den 4 mars 2024

  Kommentarer inaktiverade för Uttalande i anledning av konkurs den 4 mars 2024

  Som tidigare rapporterats har senare tids händelser medfört att Front Advokater har tvingats ansöka om företagsrekonstruktion. Efter rekonstruktörens inledande samtal med de två större fordringsägarna har rekonstruktören meddelat Göteborgs tingsrätt att förutsättningar för att genomföra rekonstruktion inte föreligger. Bolagets styrelse ser därför ingen annan utväg än att på egen begäran försätta bolaget i konkurs.
  För en mer utförlig beskrivning av det händelseförlopp som utlöst nuvarande situation hänvisas till bolagets rekonstruktionsansökan. Men helt kortfattat kan följande nämnas.

  Front Advokater blev genom Göteborgs tingsrätts dom meddelad den 21 februari 2024 friade från alla anklagelser om oegentligheter och avtalsbrott som Göteborgs stad riktat mot advokatbyrån efter att tidningen Göteborg-Posten publicerat en mängd artiklar grundade på anklagelser och påståenden från anonyma uppgiftslämnare och en av bolaget avskedad advokat, och som riktades mot Roland Adrell (dåvarande VD/partner i advokatbyrån tillika f d förste stadsjuristen i Göteborgs stad). Framförda anklagelser, som slutligen ledde till att ramavtalen hävdes – trots att två från varandra oberoende utredningar som initierades av Göteborgs stad konstaterade att det inte hade förekommit några fel som kunde ligga till grund för förtida uppsägning av ramavtalen – underkändes alltså i sin helhet av domstolen.

  De negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av mediedrevet har dock blivit övermäktiga för advokatbyrån att hantera. Men den omedelbart utlösande faktorn till de akuta betalningssvårigheterna uppstod då banken per årsskiftet minskat advokatbyråns checkräkningskredit, vilket försatt advokatbyrån i en akut likviditetskris. Fram till företagsrekonstruktionen har advokatbyrån rättidigt kunnat fullgöra alla sina skulder, inkl. amorteringar och räntor.

  – Det är med tunga hjärtan och sinnen som bolagets styrelseledamöter ser sig tvingade att vidta denna drastiska åtgärd, säger Bob Lee.

  En avveckling av bolaget kommer nu att inledas och kontakt kommer tas med alla som blir berörda av detta beslut.

  – Vår prioritering, förutom att rå om varandra, är att säkerställa att våra klienter inte lider några rättsförluster och att deras intressen även fortsättningsvis tas omhand, avslutar Bob Lee.

 2. Uttalande i anledning av dom från Göteborgs tingsrätt den 21 feb 2024

  Kommentarer inaktiverade för Uttalande i anledning av dom från Göteborgs tingsrätt den 21 feb 2024

  Front Advokater har idag mottagit domen från Göteborgs tingsrätt som avser advokatbyråns ansökan om stämning mot Göteborgs stad, Förvaltningen för inköp och upphandling, pga. avtalsbrott och Stadens genstämning avseende påstådd överdebitering som gjorts gällande mot Front sedan februari 2020. Staden yrkade ursprungligen drygt 15 MSEK i skadestånd, vilket till huvudförhandlingen justerats ned till ca 5 MSEK.

  Huvudförhandling hölls under åtta dagar i december 2023.

  Domstolen ogillar Stadens genkäromål i sin helhet

  Efter att Advokatbyrån tagit del av domen kan följande konstateras.

  • Domstolen ogillar Stadens talan i genstämningen i sin helhet.

  • Stadens anklagelser om överdebitering och feldebitering är och har således varit helt obefogade.

  • De anklagelser som under fyra års tid förts fram mot Front och som bl.a. ledde till att ramavtalen hävdes och att Front uteslöts ur den nya upphandlingen har alltså i sin helhet helt underkänts av domstolen.

  • Front har under dessa fyra år konsekvent invänt mot dessa grundlösa anklagelser som åsamkat såväl medarbetare som företaget omfattande skada och är därför mycket lättade över att nu ha fått en rättvis juridisk prövning av dessa påståenden. Front kan bara beklaga att inköpsförvaltningen låtit sig förledas av de ”anonyma” uppgiftslämnarna och att detta fått sådana omfattande konsekvenser. Stadens sätt att föra sin talan har också medfört omfattande merkostnader för Front.

  • Slutsatsen av domstolens avgörande är alltså att Stadens hävning av ramavtalen år 2020 var obefogad och att den efterföljande förvaltningsrättsliga processen därmed också grundades på felaktiga tolkningar av ramavtalen.

  • Domstolen beslutar också att Staden ska ersätta Front för advokatbyråns rättegångskostnader i denna del till ett belopp om ca 5,3 MSEK.

  Domstolen ogillar Fronts käromål

  • Front kan konstatera att domen inte gick advokatbyråns väg i denna del. Front kommer nu i lugn och ro analysera domen och eventuell vidaregång tillsammans med advokatbyråns ombud i processen.
 3. Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn – Grattis på samernas nationaldag!

  Kommentarer inaktiverade för Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn – Grattis på samernas nationaldag!

  I dag är det samernas nationaldag. Det är en viktig symboldag då det första samiska mötet hölls i Trondheim/Tråante den 6 februari år 1917. Det är också en betydelsefull dag för att påminna om hur samerna historiskt har utsatts för övergrepp, såsom rasbiologi och tvångsförflyttningar, av den svenska staten. Riksdagen uttalade för första gången år 1977 att samer utgör ett ursprungsfolk, med folkrättsliga krav på kulturell särbehandling (KrU 1976/77:43). Det dröjde dock ytterligare 34 år till dess att samerna genom en grundlagsändring år 2011 blev erkända som ett folk, ett urfolk och en nationell minoritet. Idag har samerna speciella rättigheter som bland annat möjliggör att deras kultur och samfundsliv främjas.

 4. Jennie Metz Abrahamsson i senaste numret av XL-NEWS

  Kommentarer inaktiverade för Jennie Metz Abrahamsson i senaste numret av XL-NEWS

  Jennie Metz Abrahamsson går i senaste numret av XL-NEWS igenom vad som gäller vid tjänster med konsument.

 5. Jennie Metz Abrahamsson i senaste numret av XL-NEWS

  Kommentarer inaktiverade för Jennie Metz Abrahamsson i senaste numret av XL-NEWS

  Jennie Metz Abrahamsson går i senaste numret av XL-NEWS igenom vad som gäller i fråga om fel vid utförande av konsumenttjänster.

 6. Ändringar i bostadsrättslagen

  Kommentarer inaktiverade för Ändringar i bostadsrättslagen

  Den 1 januari 2023 började vissa ändringar i bostadsrättslagen att gälla. Lagändringarna innebär bl.a. att de som äger en bostadsrätt behöver ansöka om tillstånd vid fler renoveringsprojekt än tidigare. Syftet med lagstiftningen är att komma åt problem som uppkommer med omfattande renoveringar. Tidigare har tillståndsansökningar endast krävts vid ändringar av bärande konstruktion, olika ledningar och för väsentliga förändringar av lägenheten. I och med lagändringen krävs även tillåtelse vid ändringar av ventilation, eldstäder eller annat som påverkar brandskyddet. Tillstånd behövs även vid nyinstallationer, något som inte krävts tidigare.

  Ytterligare ett tillägg i lagen har syftet att bevara historiska, miljömässiga och konstnärliga värden. Något som behöver definieras av bostadsrättsföreningarna och hyresnämnden/domstolen. Om en bostadsrättshavare är missnöjd med föreningens beslut får frågan prövas hos hyresnämnden.

  Enligt lagändringen får föreningen vägra att ge tillstånd till en åtgärd om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Ett tillstånd får förenas med villkor. Tidigare möjlighet att i föreningens stadgar föreskriva att tillstånd inte behövs för angivna åtgärder har tagits bort till skydd för fastigheten.

  Föreningen bör ta fram en policy för vad som är tillåtet och inte. Eftersom alla bostadsrättshavare ska behandlas lika behövs riktlinjer om hur renoveringar får ske.

  Om en bostadsrättshavare utför åtgärd i strid med bestämmelserna kan denne åläggas att avhjälpa bristen och om så inte görs har föreningen rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. Bostadsrätten är även förverkad och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning om tillståndspliktig åtgärd (inte ringa) vidtas utan tillstånd. För att ha rätt att säga upp bostadsrätten behöver föreningen inom två månader från den dag då föreningen fick reda på åtgärden sagt till bostadsrättshavaren att vidta rättelse. Uppsägning kan hindras om rättelse sker så snart som möjligt (innan uppsägningen) eller om bostadsrättshavaren ansöker om tillstånd hos hyresnämnden och får ansökan beviljad.

  Dessa nya regler gäller åtgärder vilka utförs efter lagens ikraftträdande.

  Ändringar i bostadsrättslagen gällande föravtal

  Den 1 januari 2023 trädde vissa ändringar gällande s.k. föravtal i bostadsrättslagen i kraft. Med föravtal avses ett avtal om upplåtelse av framtida bostadsrätt i hus som är under uppbyggnad. Lagändringarna innebär bl.a. att en förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det och en betänketid om minst sju dagar ska gälla för erbjudandet. Vidare ska tiden i förhandsavtalet för upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt inte få omfatta ett tidsintervall om mer än tre månader och ett upplåtelseavtal som innebär att bostadsrättshavaren inte får tillträde till lägenheten i samband med upplåtelsen ska innehålla ett bestämt datum för tillträde.

  De tidigare reglerna om förhandsavtal saknade dessa precisa regler om tidpunkt för upplåtelse och tillträde vilket lett till tvister och bristande konsumentskydd. Efter omläggningen av den statliga bostadspolitiken under 1990-talet har lånestrukturen vid nyproduktion av bostadsrätter förändrats från att bostadsrättsföreningen finansierade över 90 procent av produktionskostnaderna med hjälp av statligt subventionerade lån, till att de enskilda köparna numera genom sin insats täcker ca 75 procent av produktionskostnaderna. Detta förhållande tillsammans med andra omständigheter har gjort att hushållen tar betydligt större lån än tidigare för att kunna finansiera sina bostadsköp och därmed är det köparna som bär risken för stigande räntor och andra förändrade ekonomiska förhållanden.

  Genom den nya lagstiftningen behöver nybildade bostadsrättsföreningen vara noga med att upprätta ett erbjudande om förhandsavtal vilket innehåller samtliga avtalsvillkor samt även lämna klar och begriplig information gällande bl.a. de privatekonomiska riskerna för förhandstecknaren och under vilka förutsättningar som förändringar kan ske både gällande lägenhet och avgifter. Det behöver även lämnas en betänketid på minst sju dagar för att hindra att oöverlagda beslut fattas gällande förhandsavtal.

  Enligt tidigare praxis godkände Högsta domstolen ett sexmånadersintervall avseende tid för upplåtelse av bostadsrätt och inflyttningsdatum behövde inte heller vara preciserat. Enligt den nya lagstiftningen får intervallet gällande upplåtelse inte överstiga tre månader och tidpunkten för inflyttning ska vara bestämd om inflyttning inte sker i samband med upplåtelse. Om tidsgränsen avseende upplåtelse överskrids är förhandsavtalet ogiltigt. Detsamma gäller om inflyttning inte ska ske i samband med upplåtelse och upplåtelseavtalet inte innehåller en bestämd tidpunkt för inflyttning.

  Om information som krävs enligt lagstiftningen inte lämnas på angivet sätt (inte ringa) är avtalet inte bindande för förhandstecknaren. Förhandstecknaren ges även rätt att frånträda avtalet om de avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligen högre än det som anges i förhandsavtalet.

  Med hänsyn till en bostadsrättsförenings styrelses personliga ansvar i förhållande till bostadsrättsföreningen och dess medlemmar är det väldigt viktigt att förhandsavtalen upprättas i enlighet med de nya lagbestämmelserna och att den information som krävs lämnas till potentiella bostadsrättshavare.

   

 7. Front Advokater fortsatt miljödiplomerade!

  Kommentarer inaktiverade för Front Advokater fortsatt miljödiplomerade!

  Vi är stolta över att meddela att Front Advokater behåller sitt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas (SUSA) efter förnyad revision. Detta bekräftar advokatbyråns åtagande att årligen följa och förbättra vårt miljöledningssystem för att främja miljöhänsyn och från vår horisont bidra till en hållbar framtid.

  Miljöledningssystemet utgör ett verktyg som vägleder företaget genom planering, genomförande, uppföljning och förbättring av miljöarbetet. ”På Front Advokater fokuserar vi på att systematiskt och effektivt organisera vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan där det behövs mest. De årliga revisionerna ser vi som viktiga milstolpar i vår strävan att bli en ännu mer hållbar advokatbyrå.”, säger Amelia Skalberg som har ansvarat för att få alla delar på plats inför miljödiplomeringen

  Vårt engagerade Hållbarhetsteam, med en bred representation från ledning och ansvarsfunktioner inom inköp och resor m.m, fortsätter att arbeta hårt för att Front Advokater ska bibehålla sin miljödiplomering och göra en positiv klimatpåverkan. ”Vi tror på att hållbart företagsarbete inte bara är en moralisk skyldighet utan också en långsiktigt konkurrenskraftig strategi. Vi hoppas att våra klienter delar och uppskattar värdet av detta synsätt.”, säger Amelia Skalberg.

  Front Advokater fortsätter sin resa mot att minska vår negativa klimatpåverkan och öka vår positiva påverkan i vår verksamhet. Detta sker både genom interna förhållningssätt vad gäller inköp av varor och tjänster, och i vår rådgivning inom uppdragen. Tydligast syns detta inom segmenten industri, infrastruktur och energi. ”Som miljödiplomerad advokatbyrå vill vi vara en föregångare inom hållbarhet och bidra till en mer hållbar framtid för oss alla.”, fortsätter Amelia Skalberg.