Byggnadsnämndens särkrav underkänns – inget lagstöd för krav om var invändigt elskåp ska placeras

Det har länge varit vanligt förekommande att kommuner ställt högre krav på byggnaders tekniska egenskapskrav än vad som krävs enligt Boverkets byggregler (BBR). Sedan 2015 innehåller Plan- och bygglagen (PBL) en begränsning av kommunens möjligheter att både generellt och i enskilda fall ställa den typen av s.k. kommunala särkrav. Trots förbudet förekommer det alltjämt att kommuner ställer upp egenhändigt uppställda krav på de som bygger – utöver de bestämmelser som följer av lagkraven och BBR. Front Advokater har nyligen vunnit framgång åt klient i ett överprövningsärende som rörde frågan huruvida Samhällsplaneringsnämnden i Nässjö kommuns krav på att elskåpet i en nybyggd villa skulle placeras på viss höjd, hade stöd i PBL, Plan- och byggförordningen (PBF) eller BBR.

Samhällsplaneringsnämnden i Nässjö kommun beslutade i början av december 2020 att enbart meddela ett s.k. interimistiskt slutbesked för en nybyggd villabostad. Skälet till att nämnden inte ansett sig kunna meddela ett slutgiltigt slutbesked var att det invändiga elskåpet inte var placerat på tillgänglig höjd enligt kommunens framställda krav. Kommunen krävde att elskåpet skulle placeras i höjdläge mellan 0,8 – 1,1 m (manöverdon).
I aktuellt fall hade det 0,62 cm höga elskåpet placerats på samma höjd som i andra modulhus som levererats av Älvsbyhus AB under senare år, vilket innebär att skåpets översta rad där huvudbrytare, jordfelsbrytare och säkringar till värmepumpen är belägen på cirka 1,85 m från golvnivå. I samråd med Älvsbyhus AB och med tillåtelse av Älvsbyhus husköparen överklagade Front Advokater nämndens beslut till Länsstyrelsen i Jönköpings län och anförde bl.a. att nämndens krav avseende elskåpets placering är ett sådant särkrav som går utanför krav som följer av såväl PBL som BBR och att ett sådant krav endast får ställas av kommunen i de fall kommunen själv agerar byggherre eller är fastighetsägare, vilket inte var fallet i aktuellt fall.

Länsstyrelsen konstaterade i sitt beslut att övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga finns i PBL och PBF. Tillgänglighetskraven i PBL och PBF förtydligas i tillämpningsföreskrifter, bland annat i BBR. Vad gäller placering av elskåp/elcentral finns däremot inga särskilda tillgänglighetskrav varken i PBL, PBF eller BBR. Länsstyrelsen gjorde också bedömningen att placeringen av elskåpet inte heller kan anses strida mot plan- och bygglagstiftningens övergripande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Länsstyrelsen slog fast att nämnden inte haft fog för att meddela ett interimistiskt slutbesked och att ärendet ska återförvisas till nämnden.

Nämnden överklagade Länsstyrelsens beslut och argumenterade att nämndens krav inte utgör något särkrav utan endast är en direkt tolkning och tillämpning av tillgänglighetskraven i PBL och BBR. Till stöd för sin talan hänvisade nämnden till bl.a. olika uttalanden i Boverkets handbok om plan- och bygglagen (PBL Kunskapsbanken) och Svensk Byggtjänsts uppslagsbok ”Bygg ikapp”. Mark- och miljödomstolen avslår nu överklagandet med hänvisning till att domstolen inte gör någon annan bedömning än Länsstyrelsen och att det som nämnden anfört i överklagandet inte föranleder någon annan bedömning.

Mark- och miljödomstolens dom kan alltjämt överklagas. Med hänsyn till att det i ökande utsträckning framförs kommunala särkrav är vår förhoppning att domen kan vara en påminnelse om regelverket kring kommunala särkrav. Vi ser med tillförsikt fram emot en eventuell kommande prövning i Mark- och miljööverdomstolen och hoppas att målet kan bli ett vägledande avgörande för hela branschen.

HAR DU FRÅGOR ELLER VILL VETA MER?

Kontakta oss gärna vid frågor kring tillämpningen av kommunala särkrav eller andra fastighetsrelaterade frågor.