Author Archives: Veronica Sundén

 1. Front Advokaters tidigare VD frias helt av Advokatsamfundets disciplinnämnd

  Leave a Comment

  Advokatsamfundet inledde ett disciplinärende mot Front Advokaters tidigare VD Roland Adrell, med anledning av vad som anförts om honom i GP under våren 2020. Nu frias han helt.

  Advokatsamfundets disciplinnämnd friar den tidigare VD:n helt från de allvarliga anklagelserna i GP och meddelar att ärendet inte föranleder någon åtgärd. Nämnden anför följande i sin bedömning och beslut:

  ”En advokats kostnadsräkning ska vara utformad på ett sådant sätt att skäligheten av arvodet kan bedömas. Innehållet i fakturor och specifikationer måste vara korrekt. En advokat är dock inte, annat än efter begäran från klienten, skyldig att lämna specifikation för det utförda arbetet.

  Mot Roland Adrells bestridande och lämnade uppgifter finner Disciplinnämnden det inte utrett att Roland Adrell själv tagit betalt för tid som han inte arbetat, eller att han uppmanat andra jurister på byrån att i sin tidsredovisning sätta upp timmar som inte motsvaras av arbetad tid.

  Nämnden noterar att uppdragsgivaren, såvitt framgår av utredningen, inte har invänt mot fakturorna eller begärt kompletteringar av dessa. Ärendet föranleder därför inte någon åtgärd.”

 2. Front Advokater bemöter EY:s rapport

  Leave a Comment

  Vi har idag tagit del av en slutrapport av EY avseende utredningen av Front Advokater som förvaltningen Inköp och Upphandling beställt. Front Advokater har bemött en tidigare version av EY:s rapport och advokatbyråns svar kan hämtas här.

  Rapporten är endast en del i utredningen. Inköp och Upphandling har inte fattat något beslut med anledning av rapporten, utan ska ta del av Front Advokaters bemötande av rapporten samt svar på ett antal frågor.

  Följande kan konstateras

  Inköp och Upphandling har vid möte den 28 februari 2020 bekräftat att det tillfälliga beställningsstoppet endast baserats på artiklar i GP och att inte någon beställare haft synpunkter på Front Advokaters arbete eller fakturering. EY har på uppdrag av Inköp och Upphandling genomfört en granskning av ett antal fakturor avseende uppdrag för klienter där den i GP namngivne juristen är klientansvarig. Underlaget som EY tagit del av från anonyma uppgiftslämnare avser utdrag ur Front Advokaters tidredovisningssystem rörande dessa uppdrag och klienter. Av rapporten framgår följande.

  • Det finns inte något stöd för de allvarliga påståendena om systematisk överdebitering som framförts om Front Advokater i media.
  • Det finns inte något stöd för att Front Advokater skulle fakturerat klienter för annat än faktiskt nedlagd tid.
  • Utredningen visar också att någon regelmässig överdebitering inte är nödvändig mot bakgrund av byråns låga timpriser.
  • Front Advokater har inte avsiktligt feldebiterat klienter. EY:s rapport visar endast vissa mindre brister av huvudsakligen administrativ karaktär av mycket ringa ekonomiskt värde i de aktuella fakturorna som Front Advokater kommer att åtgärda, i den mån det inte redan har skett.
  • Front Advokaters fakturor innehåller inte de omfattande brister i övrigt som EY gör gällande, varför de av EY angivna procentsatserna i rapporten är felaktiga.
  • EY beaktar inte den information som beställarna lämnat och ger det inte något utrymme i slutsatserna, varför det finns indikationer på att EY inte presenterat korrekta slutsatser i sin rapport. Beställarna har enligt rapporten bekräftat att de fakturor och specifikationer de mottagit från Front Advokater motsvarat deras förväntningar och krav. Beställarna har inte framfört några klagomål eller annars haft något att anmärka på det utförda arbetet som sådant. Trots detta läggs inte beställarnas uppgifter till grund för slutsatserna i rapporten.
  • Sammanfattningarna i rapporten korresponderar inte med innehållet i rapporten i övrigt och utgörs vidare av overifierade slutsatser, en metod Front Advokater ifrågasätter. EY anför att det finns ”indikationer på” och ”anledning att anta” att vissa förhållanden råder utan att det finns något verifierbart stöd för uppfattningen i rapporten.
  • Rapporten innehåller ett antal direkta felaktigheter, vilka Front Advokater har bemött men detta synes inte ha beaktats fullt ut av EY inför färdigställande av slutrapporten.

  Om Front Advokater hade fått möjlighet att faktagranska det av advokatsekretess skyddade materialet och de overifierade uppgifter som EY erhållit från anonyma uppgiftslämnare, och som i huvudsak lagts till grund för slutsatser i rapporten, hade slutsatserna sannolikt blivit annorlunda.

  Sammanfattningsvis har felaktig information lagts till grund för slutsatser som leder till stor skada och förfång för Front Advokater. Front Advokater har inte beretts någon möjlighet att granska slutversion av rapporten innan den offentliggjordes. Advokatbyrån har därför inte hunnit gå igenom allt underlag men slutsatsen är att det kan konstateras att direkta felaktigheter alltjämt föreligger i rapporten. Detta innebär inte minst att den av EY redovisade statistiken över felaktigheter sannolikt också är felaktig.

  Utdrag ur rapporten

  • EY uttalar: ”Utredningen visar också att några av de anklagelser som riktats mot Front Advokatbyrå AB om exempelvis att regelmässig överdebitering är nödvändig mot bakgrund av byråns låga timpriser inte kunnat bekräftas.” (s. 2 i rapporten)
  • EY har ”genomfört intervjuer med 8 personer i kommunens bolag och förvaltningar som varit beställare eller som annars godkänt fakturor från Front. Dessa personer har i huvudsak bekräftat att de specifikationer och de fakturor de mottagit från Front motsvarat deras förväntningar. Bara i enstaka fall har det förekommit att kompletterande underlag har behövt krävas från Front för att kunna godkänna fakturor. I dessa fall har Front, enligt uppgift, tillmötesgått kraven och inkommit med godtagbara specifikationer för fakturerade belopp.” (s. 14 i rapporten)
  • EY konstaterar att: ”Vår utredning avser inte kvaliteten på det utförda arbetet, men såvitt framkommit i de intervjuer vi har genomfört har de intervjuade inte framfört några klagomål eller annars haft något att anmärka på det utförda arbetet som sådant.” (s. 20 i rapporten)
  • Det framgår av rapporten att beställarna bekräftar att fakturorna motsvarat deras krav och förväntningar. EY anger att ”Front för sin del har invänt att fakturorna motsvarat beställarnas krav och förväntningar vilket också bekräftas av de intervjuer vi genomfört med beställare och av det faktum att fakturorna godkänts och betalats av Staden och de kommunala bolagen.” (s. 15 i rapporten).
  • EY påstår att 71 % av de fakturor som EY tagit del av har avvikelser i förhållande till ramavtalet. Front Advokater konstaterar att beställarna har godtagit utformningen av fakturorna och att det inte innebär en avvikelse från ramavtalet och att det därmed inte är en brist.

  Av ramavtalsvillkoren framgår följande:

  ”Har Uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). I fakturan angivna belopp ska i förekommande fall kunna hänföras till aktuellt projekt, aktivitet och ärende.”

  Tiden i respektive faktura ska vara ”spårbar” på så sätt att det i fakturan angivna beloppet ska kunna hänföras till ”aktuellt projekt, aktivitet och ärende”. Beställarna enligt ramavtalet (Front Advokaters klienter och avtalsparter) får en specifikation med arbetsredogörelse till varje faktura. Om inte beställarna uttryckligen angivit att de inte önskar en specifikation. I fakturan framgår utfört arbete och beräkningsgrunden. Beräkningsgrund ska anges genom ”exempelvis arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift”. Denna ”spårbarhet” avseende nedlagd tid återfinns alltså i fakturan och specifikationen.

  Det finns alltså ett relativt stort utrymme för Front Advokater och beställaren att komma överens om hur en faktura och specifikation (inklusive arbetsredogörelse) ska utformas. Front Advokater har en avtalsrelation med respektive beställare som avropar uppdraget, bestämmer ramarna och villkoren i övrigt för uppdraget, mottar och accepterar utfärdade fakturor samt erlägger betalning.

  Advokatbyrån har följt instruktioner om utformning av fakturor och specifikationer som beställarna lämnat. Exakt utformning kan se lite olika ut beroende på framför allt beställarnas önskemål. Som framgår av EY:s rapport har beställarna inte framfört några synpunkter annat än i enstaka fall och då har advokatbyrån, enligt beställarnas egna uppgifter, kunnat tillmötesgå beställarens önskemål om förtydligande.

  /Front Advokater 2020-05-08

  Här kan du ta del av Front Advokaters svar på rapporten

  Här kan du ta del av Front Advokates bilaga till svar på rapporten

 3. Roland Adrell väljer att avgå som vd för Front Advokater

  Leave a Comment

  Advokaten Roland Adrell har valt att avgå som verkställande direktör för Front Advokater. Samtidigt har han valt att säga upp sitt delägarskap i advokatbyrån.

  Roland Adrell har meddelat styrelsen att han i den uppkomna situationen inte kan driva advokatbyrån med full kraft längre. Han har därför fattat beslutet att avgå som vd och att samtidigt säga upp sitt delägarskap i byrån. Roland Adrell bedömer att han inte har det förtroende som krävs för att vara kvar som vd.

  Situationen efter den massmediala uppmärksamheten kring mig har blivit ohållbar och riskerar att helt oförtjänt gå ut över resten av advokatbyrån och dess medarbetare. Front Advokater har en viktig funktion att fylla även i framtiden, säger Roland Adrell.

  Styrelsen för Front Advokater tillsätter i samband härmed Bob Lee som vd och Camilla Wikland och Susanna Messinger kvarstår som vice vd:s som tidigare.

  För mer information:
  Malin Wikström, Styrelseordförande
  malin.wikstrom@front.law

 4. Alingsås kommuns rapport är klar

  Leave a Comment

  Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2020 ta fram en skriftlig redogörelse över hanteringen av inkomna fakturor från Front Advokater.

  Kommunen har ramavtal med Front Advokater. Kommunledningskontoret har granskat fakturor från Front Advokater för avtalsperioden. Det rör sig om drygt 100 stycken fakturor till ett totalt belopp om ungefär 4,0 mnkr exklusive moms.

  Utifrån fakturorna med tillhörande underlag kan det inte styrkas att det är några felaktigheter vad gäller antal debiterade timmar. Fakturorna är betalda och har attesterats av två olika personer som ska ha granskat fakturorna med tillhörande bilagor.

  Alingsås kommun KS-meddelande 2020-03-09

 5. Ny halvö byggs i Göteborg

  Leave a Comment

  Hållbar stadsutveckling är Älvstranden Utvecklings kärnverksamhet. Nu är de redo för nästa steg i detta arbete – mitt i Göteborg.

  Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag som har till uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, vilket i stort innebär att de arbetar tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet för att skapa en inkluderande innerstad runt älven i Göteborg. Ida Fossenstrand, projektledare på Älvstranden Utveckling, beskriver att arbetet med visionen kommer att utveckla centrala Göteborg på flera sätt under de kommande åren.

  ­– Staden kommer att bindas samman över älven, få en tydligare stadskärna och samtidigt bli dubbelt så stor, säger Ida Fossenstrand.

  En del i detta arbete innebär att Masthuggskajen knyts samman med Linné, Majorna och Centrum. Målet är att utveckla området med en blandning av bland annat bostäder, kontor, kultur, rekreation, service och handel. Som en spännande del av detta projekt kommer en ny halvö att skapas vid Masthuggskajen. Utbyggnaden av halvön kräver tillstånd till vattenverksamhet, ett så kallat miljötillstånd. Ida Fossenstrand berättar att tillståndet nu finns på plats och att man därmed kan arbeta vidare med projektet.

  – Förverkligandet av Vision Älvstaden handlar till stor del om att vi ska bygga ny innerstad på befintlig mark längs med älven. Nu har vi miljötillståndet på plats för att också möjliggöra nybyggnation av bland annat bostäder på nyskapad mark i ett av Västsveriges mest attraktiva utbyggnadsområden, säger Ida Fossenstrand.

  Att det är fråga om hållbar stadsutveckling är också tydligt. Området kommer att ligga på gång- och cykelavstånd från Västlänkens nya station i Haga och inom området kommer cyklister och gående att prioriteras för att göra det möjligt att leva utan bil i vardagen.

  Front Advokater biträdde sökandena i processen i mark- och miljödomstolen, bland annat med upprättande av ansökan om tillstånd. Advokaterna Malin Wikström och Linnéa Kallhed bistod också vid genomförandet av huvudförhandlingen i målet. Domstolen gick i stort på sökandenas linje och domen överklagades inte så nu kan projektet påbörjas som planerat.

  – Det är ett fantastiskt projekt och det har varit väldigt kul att få vara med i den här utvecklingen av Göteborg, säger Malin Wikström.

 6. Så undviker du kostsamma domstolstvister

  Leave a Comment

  Har du någon gång upplevt en långdragen och kostsam affärstvist? Då kanske du har ställt dig frågan – hade vi kunnat göra något annorlunda? Med enkla åtgärder och ett systematiskt arbete kan du många gånger undvika att affärstvister urartar i en kostsam domstolsprocess. Med bättre rutiner för bevissäkring och arbete med reklamationer kan du kraftigt öka dina chanser att vinna framgång i domstol.

  Tvister med avtalsparter är oundvikliga i affärslivet. Projekt och samarbeten har sin gång och det händer att förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete förändras över tid. Affärstvister kan innebära stora risker, men de behöver inte nödvändigtvis drivas hela vägen till allmän domstol på ett sätt som kostar tid och pengar. Med bättre rutiner för att säkerställa bevisning på ett för båda parter transparent sätt, hade många tvister sannolikt kunnat avslutas genom gemensamma överenskommelser redan på ett tidigt stadium.

  En vanlig invändning mot påståenden om kontraktsbrott är att den skadelidande parten inte har framställt reklamation, det vill säga inte meddelat om skadan eller inte har gjort det i tillräckligt god tid. Ofta kan den skadelidande parten inte visa att ett sådant meddelande har skickats eftersom detta ofta sker via telefon, ibland till följd av heta diskussioner. En reklamation som framställs muntligen är inte mindre giltig än en skriftlig sådan, men den är dessvärre svårare att bevisa. Utgången i de flesta tvister som tas till domstol avgörs trots allt av frågan om vad som kan bevisas framför ingående rättsliga bedömningar.

  Ett enkelt sätt att undvika oklarheter kring reklamation är att redan från början säkerställa att meddelanden så långt som möjligt skickas skriftligen, samt att kvittenser och e-post arkiveras lättillgängligt. Säkerställd skriftlig bevisning skapar ett bättre utgångsläge mot motparten och kan i vissa fall övertyga denne att bli mer villig att medge ansvar och utge ersättning eller ingå en förlikning som är till nytta för båda parter snarare än att slita kostsamma tvister i domstol.

  Att säkra bevisning för olika frågor kan rentav göras gemensamt av parterna genom exempelvis återkommande besiktningar av pågående projekt och noggrann avtalsreglering. På det sättet ökar den ömsesidiga insynen, och risken för att någon inleder en tvist i tro om att motparten saknar bevis för eventuella invändningar minskar.

 7. Idrottsglädje för alla

  Leave a Comment

  Hans mål är att skapa inkluderande idrottsföreningar där alla känner sig välkomna. För Mathias Etéus, idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund, är det en självklarhet att alla barn och ungdomar ska kunna uppleva gemenskapen som finns i en förening.

  Har du någon gång stått vid en idrottsplan och sett att ditt eget eller någon annars barn inte riktigt får vara med? Kanske har du själv varit det barnet? Att tillhöra ett lag eller en idrottsförening innebär ofta glädje och gemenskap, men det kan också innebära utanförskap. Mathias Etéus är idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna. Tillsammans med sina kollegor arbetar han för att skapa inkluderande idrottsföreningar där alla känner sig välkomna.

  Riksidrottsförbundets mål inför 2025 är att få så många som möjligt att idrotta så länge som möjligt i en så bra förening som möjligt. Idag är den vanligaste idrottaren i Sverige elva år. När elvaåringarna har fyllt arton år har hälften av dem slutat. Enligt Mathias Etéus har de flera olika förklaringar.

  – Många börjar idrotta tidigare idag än för femton år sedan och många föreningar är resultatinriktade redan i yngre åldrar. Vissa trivs med det, men många vill bara hänga med sina kompisar och ha kul. Om det blir för seriöst för tidigt, väljer många att sluta. Givetvis ska lag få tävla, men vi arbetar för att få tränare och föräldrar att förstå att toppa lag och räkna tabeller inte alltid är rätt väg att gå.

  Mathias Etéus har själv idrottsbakgrund, han har tidigare spelat i svenska futsal-landslaget och innan dess spelade han fotboll, handboll och ishockey. Sedan drygt två tillbaka arbetar han som idrottskonsulent.

  – Jag är relativt ny i det här jobbet, men förstod tidigt att det finns stor utvecklingspotential. Jag föreslog för min chef att vi skulle gå i prideparaden, hålla föreläsningar och på andra sätt engagera oss i frågor som rör mångfald. Vi vet att nio av tio barn någon gång är engagerade i en förening, vilken enorm möjlighet att påverka!

  Det inkluderande arbetet innefattar bland annat jämställdhet, arbete i socioekonomiskt utsatta områden och hbtq-frågor. Målet är att skapa föreningar som värnar om människors olikheter för att på så sätt locka de som idag står utanför idrotten.

  – Vi arbetar förebyggande med den inre miljön i en förening. Vilken jargong används? Hur är vi bra lagkamrater? Hur tilltalar vi varandra? Många föräldrar har kraftiga åsikter, som helt saknar grund. För att arbeta mer med denna målgrupp besöker vi föräldramöten i olika föreningar. Den största utmaningen är att få föreningar att förstå innebörden av inkluderande arbete. Det handlar inte om att förändra verksamheten, utan om att tänka annorlunda och förstå att vi gör det för våra barns skull.

  På bilden syns Mathias Etéus, idrottskonsulent på Västra Götalands idrottsförbund.

  Mathias Etéus kommer att hålla en frukostföreläsning om inkluderande idrott hos Front Advokater 14 juni kl. 08.00-10.00. Anmäl dig till föreläsningen på osa@front.law.

  Front Advokater samarbetar med idrottsföreningar som vill skapa mötesplatser som värnar om människors olikheter. Är du intresserad av att veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss!

 8. Med sikte på framtidens AI

  Leave a Comment

  Överallt pratas det om AI och sedan några månader tillbaka pratas det extra mycket i Göteborg. Vi ställde 6 snabba frågor till Johanna Bergman, projektledare på det nya nationella AI-centret på Lindholmen.

   

  Vad händer hos er just nu?

  – Vi öppnade dörrarna i februari i år, så mycket är under uppstart. Vi har flera projekt på gång och organisationer som flyttar in i våra samlokaliseringslokaler. Vi ordnar även flera event och workshops under våren. AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning inom tillämpad artificiell intelligens. Centret finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och 40 samarbetspartners. Målet är att accelerera tillämpad forskning och innovation inom AI, där centret ska vara motorn i det svenska AI-ekosystemet. Genom att vara en neutral part kan vi knyta samman aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi. En viktig del är att underlätta samverkansprojekt. Vi ska också göra data tillgänglig genom det vi kallar datafabriken samt fungera som en kunskapsnod inom tillämpad AI, säger Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden.

   

  Vad är hett inom AI just nu?

  – Intresset för AI är just nu hur stort som helst. Etik och säkerhet ligger högt på agendan i många av de diskussioner som förs inom AI. Många betonar även vikten av att samarbeta för att gemensamt hitta lösningar, istället för att alla jobbar för sig med liknande problem. Det är precis det vi vill underlätta!

   

  Vad finns det för utmaningar?

  – Tillgång till data är avgörande för AI-utvecklingen och en stor utmaning. Dessutom är etik, säkerhet och integritet en stor utmaning. AI är ett nytt område, vilket kräver svar på nya frågor. Det är viktigt att utveckla tillförlitlig AI, vilket bland annat innebär att den ska respektera grundläggande rättigheter och lagstiftning. För att garantera ett etiskt syfte är det viktigt med transparens.

   

  Hur påverkar AI den vanliga människans vardag?

  – Utan att vi tänker på det stöter vi på AI-lösningar i vår vardag redan nu, till exempel spamfilter i e-post eller när vi får rekommendationer på Spotify och Netflix. Ett annat exempel är den självkörande minibuss som just nu testas på Lindholmen.

   

  Vilka möjligheter och risker innebär AI för jämställdhet och mångfald?

  – När det kommer till jämställdhet och mångfald gäller det att ha koll på både data och algoritmer så att det inte byggs lösningar som förstärker fördomar. Görs det på rätt sätt finns det möjlighet att skapa lösningar som gör mer objektiva bedömningar än vad människor gör.

   

  Var är AI-utvecklingen som störst?

  – USA, Kina och Kanada är länder som brukar nämnas som långt fram när det kommer till AI. Generellt sett ligger Europa efter.

   

  På bilden syns Johanna Bergman, projektledare på AI Innovation of Sweden och Petter Holm, advokat på Front Advokater.

   

  Vad gör Front Advokater?

  Den snabba AI-utvecklingen innebär nya juridiska utmaningar på flera områden, från rätten till data, personlig integritet och datasäkerhet, till den immaterialrättsliga hanteringen av nya typer av skapande och innovation. En huvuduppgift för oss på Front Advokater är att utforma effektiva avtalslösningar och hållbara regelverk, som underlättar samarbeten och för utvecklingen framåt. Varmt välkommen att kontakta oss!