Author Archives: Annie

 1. Även jurister tänker (ibland) på romarriket

  Kommentarer inaktiverade för Även jurister tänker (ibland) på romarriket

  En genomgång av vissa kända uttryck från latinet som förekommer inom svensk juridik

  Nyligen uppkom en trend på sociala medier där kvinnor frågar män hur ofta de tänker på romarriket. I flera filmklipp förbluffas kvinnor över att partnern ger svaret att den romerska antiken upptar tankarna flera gånger i veckan eller rentav varje dag. Reaktionen bygger även på överraskningsmomentet – kvinnorna säger sig ha varit ovetande om partnerns intresse för det romerska trots att partnerförhållandet har pågått under lång tid.

  Den romerska samhället – liksom dess samtida grekiska, keltiska och persiska motsvarigheter – är intresseväckande och har lämnat ett mycket bestående arv. Såväl 2 000 år gamla byggnadsverk och vägnät samt romanska språk som utvecklats från latinet – såsom franskan och italienskan – vittnar om det romerska arvet i dagens samhälle.

  För jurister är ett arv från romarna mer framstående än andra – den romerska rätten. Under loppet av hundratals år utvecklade romarna ett rättssystem som ligger till grund för den västerländska förmögenhetsrätten. Exempelvis regler om tillit och agerande i god tro vid transaktioner (bona fides) har sitt ursprung i den romerska rätten. Under 500-talet sammanställdes den romerska rätten systematiskt av juristen Tribonianus på den romerske kejsarens uppdrag. Tribonianus verk – Corpus Juris Civilis – utgör en milstolpe i den västerländska rättsutvecklingen. Begreppen från Corpus Juris Civilis användes för vidareutveckling av förmögenhetsrätten i medeltidens Europa där främst italienska köpmän, bankirer och jurister tog fram nya juridiska innovationer såsom löpande skuldebrev, checkar och bolag. Även skapandet under 1800-talet av de omfattande civilrättslagar som präglar Frankrike och Tyskland har haft den romerska rätten som förebild.[1]

  På grund av den romerska rättens stora betydelse har det latinska språket använts för att beskriva rättsprinciper. Även inom modern svensk rätt kan latin förekomma i exempelvis domar, artiklar och domstolsparters yttranden.

  Ett av de vanligaste latinska uttrycken för den svenska allmänheten bör vara pacta sunt servanda (”avtal ska hållas”). Denna princip ger uttryck för huvudregeln att avtal är juridiskt bindande. Det finns dock i svensk rätt flera undantag till denna princip, exempelvis då avtalet har ingåtts av en omyndig person eller när avtalsingåendet strider mot ett särskilt förbud för en given situation.

  Ett annat känt exempel är principen jura novit curia (”domstolen känner rätten”). Det saknas en allmängiltig definition av dess innebörd men principen skulle kunna sammanfattas som dels att rätten inte är bunden av de rättsregler som åberopas av parterna i domstolsprocessen, dels att parterna inte behöver bevisa innehållet i gällande rätt då domstolen förutsätts känna till lagen. Dessa aspekter lämnar dock mycket utrymme för nyansering i svensk rättstillämpning.

  Principen ne bis in idem har innebörden att en fråga som redan har prövats i en rättegång inte får tas upp till prövning ännu en gång efter att den första domen har vunnit laga kraft. Detta har sin tillämpning bl.a. i förbudet mot att lagföras två gånger för samma brottsliga gärning. Principen utgör del av Europakonventionens rättighetskatalog och har i Sverige särskilt uppmärksammats i samband med det svenska systemet med såväl skattetillägg som straff för lämnandet av felaktiga uppgifter vid beskattning. Genom Högsta domstolens avgöranden (NJA 2013 s. 502 och NJA 2013 s. 746) fann domstolen att svensk rätt stod i strid med denna princip i Europakonventionen på grund av att skattskyldiga – i två skilda rättsprocesser – först påfördes skattetillägg och därefter dömdes för skattebrott med anledning av samma gärning. Det ska noteras att det dock är tillåtet att ha både skattetillägg och straff för skattebrott under förutsättning att de påförs i samma rättsprocess.

  För att förhålla sig till domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i offentlig verksamhet ska svenska språket vara ett fullgott kommunikationsmedel (jfr. 10 § första stycket språklagen). Med andra ord ska den enskilde inte behöva använda latinska uttryck för att kunna hävda sin rätt. Det är dock ett bra komplement att känna till mer kända latinska uttryck inom juridiken exempelvis för att på ett kärnfullt sätt kunna sammanfatta en relevant rättsprincip.

  En annan fördel med sådan kännedom är att den kan underlätta i bemötandet med rättshaverister. Det är inte ovanligt att rättshaverister tröttar ut myndigheter och motparter med onödigt många och långa inlagor där juridiska termer – inklusive latinska uttryck – är tagna ur sitt sammanhang för att ge sken av en starkare förhandlingsposition än vad som är fallet. Kännedom om latinska uttryck och deras innebörd kan därmed hjälpa till med att genomskåda en ”uppblåst” argumentation som bygger på lösa grunder. Att ta hjälp av jurist med god språkförmåga och kännedom om de latinska uttryck som förekommer i svensk juridik kan vara ett bra sätt att utvärdera och bemöta omfattande yttranden från motparter som är pepprade med onödigt komplicerat språk.

  Accepi enim non minus interdum oratorium esse tacere quam dicere
  (Citat från Plinius den yngre)

  [1] Sandström, Torsten, Mönster i förmögenhetsrätten (2018, version 1, JUNO), Norstedts Juridik, s. 24 ff.

 2. Front Advokaters Lisa Länta utnämnd till Månadens Advokat!

  Kommentarer inaktiverade för Front Advokaters Lisa Länta utnämnd till Månadens Advokat!

  Tidskriften Advokaten ges ut av Sveriges Advokatsamfund och är en av Sveriges viktigaste tidskrifter inom branschen. Den ges ut till Sveriges samtliga advokater och jurister anställda på advokatbyråer. Därutöver går den till domare, åklagare och andra aktörer inom rättsväsendet.

  Tidskriften speglar advokatkåren och dess yrkesfrågor. Den uppmärksammar t.ex. viktiga personnyheter och utser även ”Månadens advokat”. I Sverige finns ca 6 500 advokater, som handlägger en halv miljon uppdrag. 35 procent av advokaterna är kvinnor.

  Denna månad blev Fronts Lisa Länta utsedd till Månadens Advokat. Så här kommenterar Lisa det;
  ”Jag blev såklart överraskad, glad men också väldigt ödmjuk inför detta. Det är hedrande att bli uppmärksammad av sin egen kår som är professionella experter inom det som jag och alla andra advokater arbetar med varje dag – och som vet vilket arbete som ligger bakom rättsprocesser och framgångar. Det är otaliga timmar och sömnlösa nätter…”

  Sedan 2021 är Lisa Länta också ledamot i Sveriges Advokatsamfunds huvudstyrelse. ”- ett viktigt arbete som tar mycket tid, men som också ger mig möjlighet att utvecklas genom att fortlöpande träffa och diskutera juridik med några av Sveriges främsta advokater”, säger Lisa.

  Under hösten har Lisa varit delaktig i Högsta förvaltningsdomstolens förhandling om rättsprövning av regeringens beslut om en gruvetablering i Gállok (Kallak) i Jokkmokks kommun. Lisa är i den processen ett av två huvudombud för fjällsamebyn Jåhkågasska tjiellde.

 3. Front Advokater stödjer Giving People

  Kommentarer inaktiverade för Front Advokater stödjer Giving People

  För oss är det en självklarhet att hjälpa de som är i nöd. Vi är en affärsjuridisk advokatbyrå som bryr sig – om varandra, om de vi arbetar med och om vårt samhälle vi verkar i.

 4. Front Advokaters Lisa Länta kommenterar samebyns överklagande av gruvplanerna i Nyhetsmorgon

  Kommentarer inaktiverade för Front Advokaters Lisa Länta kommenterar samebyns överklagande av gruvplanerna i Nyhetsmorgon

  Text från nyhetsmorgon:
  ”Sveriges längsta gruvstrid någonsin handlar om huruvida järnfyndigheterna i Kallak, eller Gállok på samiska, utanför Jokkmokk ska brytas eller inte. Företaget Jokkmokk Iron fick en så kallad bearbetningskoncession, då regeringen ansåg att malmbrytningen var viktigare än rennäringens intressen. Under tisdagen tas beslutet upp i Hösta Förvaltningsdomstolen efter att samebyn Jåhkågasska överklagat.
  TV4 Nyheternas reporter Katarina Lindmark berättar mer om striden och Lisa Länta, advokat, och Maxida Märak, artist, berättar mer om överklagandet. Dessutom berättar Tobias Bauer, biträdande professor malmgeologi, Luleå tekniska universitet, mer om den planerade gruvan.”

  Klicka här för att se klippet, https://www.tv4.se/artikel/5EROJJrxKLjQidncs4c3HY/daerfoer-oeverklagar-samebyn-gruvplanerna-ytterligare-en-tvangsfoerflyttning

   

 5. Front Advokater inleder samarbete med Christer Hansson – en av Sveriges ledande Pensionsexperter

  Kommentarer inaktiverade för Front Advokater inleder samarbete med Christer Hansson – en av Sveriges ledande Pensionsexperter

  Utgivna löften om tjänstepension i avtal ska avspeglas i tryggande genom försäkring. I storleksordningen en tredjedel av samtliga granskade bolag brister emellertid i sin pensionshantering. Detta gäller oavsett om det handlar om ägarledda eller stora börsnoterade bolag. För att undvika stora ackumulerade pensionskostnader med avkastningsförlust och skadestånd som följd behöver dessa brister åtgärdas.

  Om bristerna upptäcks i tid kan den annars följande skadan i flera fall undvikas helt och under alla omständigheter kraftigt begränsas.

  I syfte att kunna bistå våra klienter med att granska och i förekommande fall rätta fel och brister har Front advokater engagerat Christer Hansson som oberoende Senior Counsel inom pensionsjuridik och tjänstepensionsrelaterad arbets- och kollektivavtalsrätt.

  Christer är en av Sveriges ledande pensionsexperter med drygt 30 års kvalificerad erfarenhet b l a som personal- och förhandlingschef inom internationell industri, pensionsexpert och lärare inom försäkringsbranschen och som pensionsjuridisk konsult åt svenska och utländska bolag och myndigheter.

  Front Advokater stärker därmed sin kompetens och breddar sin rådgivning inom pensionsområdet. Front Advokaters rådgivning riktar sig till företag/arbetsgivare som önskar kvalitetssäkra sin tjänstepensionshantering. Rådgivningen innefattar avtalsrättsliga insatser; kollektivavtalsrättsligt stöd; beräkning och juridiskt stöd vid felaktig försäkringshantering som lett till pensionsskuld; pensions-due diligence i samband med företagsvärdering och inför bolags- och verksamhetsövergångar samt utbildningsinsatser inom ovanstående områden. Front Advokater utför också ansvarsutredningar och biträder som ombud vid pensionstvister.

 6. Smartvel förvärvar ArrivalGuides – Front Advokater rådgivare

  Kommentarer inaktiverade för Smartvel förvärvar ArrivalGuides – Front Advokater rådgivare

  Smartvel (Content Trip Solutions Sl) med säte i Madrid, Spanien, har fullbordat förvärvet av samtliga aktier i ArrivalGuides AB från säljaren Lion Ventures AB, båda med säte i Göteborg. Pressmeddelande om transaktionen publicerades 2023-09-05, vilken affär genomfördes tidigare i år.

  ArrivalGuides är världsledande inom rese-destinationsinnehåll med över 630 globala destinationsguider och mer än 56 000 PoI (Points of Interest) på flera språk, inklusive videoinnehåll. Globala resevarumärken använder ArrivalGuides för att integrera reseinnehåll med befintliga plattformar, inklusive appar, sociala medier, webbplatser och marknadsinitiativ. Innehållet kommer direkt från reseexperter och turistbyråer runt om i världen.

  Smartvels är teknologibolag som hjälper reseföretag att lösa dess resenärers utmaningar genom att tillhandahålla rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Smartvels utbud av tekniklösningar inkluderar Trip Planner, Explore&Go, Event Calendar, EntryDocs m.fl. Varje lösning är utformad för att inspirera och entusiasmera resenärer med personliga erbjudanden, SEO-förbättringar, pris- och integreringar med tredjepartsleverantörer. Genom att integrera ArrivalGuides i sin svit av AI-berikad teknologi kommer Smartvel att samla, översätta och geolokalisera allt som finns att uppleva i vilken destination som helst runt om i världen.

  För närmare detaljer kring transaktionen hänvisas till refererade pressmeddelanden publicerade på: www.smartvel.com/resources/blog/exciting-news-smartvel-acquires-arrivalguides/.

  Smartvels företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av Managing Partner Bob Lee, Broa Hama Ali, Laura Shwan och Henrik Melin. Säljaren Lion Ventures AB företräddes av Advokatfirman Lindahl.

 7. LumenRadio AB (publ.) förvärvar Radiocrafts AS – Front Advokater rådgivare

  Kommentarer inaktiverade för LumenRadio AB (publ.) förvärvar Radiocrafts AS – Front Advokater rådgivare

  LumenRadio AB har den 1 september fullbordat förvärvet av samtliga aktier i Radiocrafts AS med säte i Norge. Parterna ingick avtal om denna transaktion den 13 juli tidigare i år.

  Radiocrafts är en global radiomodultillverkare och leverantör av trådlös teknologi för ett flertal branscher, såsom smarta elnät och energihantering, vattenfördelning och bevattningssystem, styrning av solpaneler och omriktare, samt andra industriella tillämpningar.

  LumenRadio är ett svenskt teknologibolag som erbjuder tillförlitliga trådlösa produkt-till-produktuppkopplingar för verksamhetskritiska IoT applikationer baserade på bolagets patenterade trådlösa teknologi för ljusstyrning, fastighetsautomation och industriell kommunikation. LumenRadio är noterat på Nasdaq First North Growth market och har huvudkontor i Göteborg samt försäljningskontor i Tyskland och USA. Besök www.lumenradio.com för mer information.

  För närmare detaljer kring transaktionen hänvisas till pressmeddelandena publicerade på: https://investors.lumenradio.com/sv/pressmeddelanden.

  LumenRadio företräddes av Front Advokater, vars team av jurister bestod av Managing Partner Bob Lee, Broa Hama Ali, Laura Shwan och Henrik Melin m.fl. Radiocrafts företräddes av Advokatfirmaet CLP DA i Norge.

 8. Miljörättsexpert Maria Paijkulls analys av tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft

  Kommentarer inaktiverade för Miljörättsexpert Maria Paijkulls analys av tillståndsprocesser för havsbaserad vindkraft

  Tillståndsprocesser är ofta långa och svåra med många olika faktorer som ska vägas in. Vid prövning av havsbaserad vindkraft har det uppdagats brister i lagstiftningen som leder till konkurrerande projekt om vindresursen, och regeringen har initierat en utredning för att se över och föreslå lagändringar. Under tiden pågår prövningarna.

  Ett särskilt allvarligt problem, som behöver hanteras skyndsamt och i särskild ordning, gäller hur exklusiv rätt till etablering av havsbaserad vindkraft ska garanteras när det finns flera sökande inom samma område.

  Det finns ett regelverk redan idag (med miljöbalkens portalparagraf om hållbar utveckling och hushållsbestämmelsen om god hushållning av ett område utifrån det allmännas bästa), men detta ställer krav på domstolarnas rättstillämpning. I väntan på att utredningar ska färdigställas och lagar stiftas vilar ansvaret därför tungt på domstolarna att göra samlade bedömningar och väga in vad som ger den bästa samhällsnyttan.

  Läs vår miljörättsexpert Maria Paijkulls analys, publicerad i Dagens Juridik, här.