Author Archives: adam

 1. Projekt som uppfyller drömmar

  Leave a Comment

  Tillsammans med Drivhuset hjälper Front Advokater entreprenörer att göra verklighet av sina företagsidéer, genom projektet Potential. Projektet syftar till att ge personer som har en affärsidé verktyg för att utveckla en värdeskapande och hållbar affärsmodell. Potential riktar sig både till människor som kommit till Sverige relativt nyligen och till människor som är födda och uppvuxna i landet. En av deltagarna är Jorge Moran, civilingenjör i elektroteknik, som hoppas kunna förvandla sin passion för havet till en heltidssyssla genom projektet Potential.

  Vad har du för idé?

  – Att arrangera socialt hållbara paketresor från Sverige till Ecuador och Galapagosöarna. Jag har alltid älskat livet vid havet och vill visa mitt hemland Ecuador bortom turiststråken. Jag kommer att erbjuda resor med alltifrån surf-och dykskola till spanskundervisning och matlagningskurser, säger Jorge Moran.

  Vad är den största utmaningen med att starta företag?

  – Att starta företag är en bergochdalbana av känslor, så att fortsätta tro på sig själv och sin idé även när saker inte går som planerat. Jag är civilingenjör och har under större delen av min karriär arbetat med företagsutveckling inom telecom. Jag har även drivit ett vandrarhem i Ecuador, men det här är något helt nytt. Eftersom jag är nyinflyttad i Sverige handlar processen även om att etablera sig i ett nytt land, lära sig ett nytt språk och en ny kultur.

  Vad betyder projektet Potential för dig?

  – Det innebär att jag får lära mig en metod som logiskt visar hur vägen från idé till etablerad verksamhet går till. Jag får också de redskap som krävs för att jag ska klara av alla steg på vägen.

  Vilken är din viktigaste lärdom hittills?

  – Att jag fortfarande har mycket kvar att lära! Jag har insett att det finns sätt att utveckla min verksamhet på, som jag tidigare inte har tänkt på. Med metoden som vi lär oss i projektet blir det lätt att visualisera vad det är som saknas. Jag har insett att svenskar kan mycket mer om surfing än jag först trodde och att de gillar att vara aktiva och göra nya saker på semestern. Jag har även lärt mig att sälja in min idé med dess fördelar och utmaningar på en minut. Jag pratar mycket, så det var svårt!

  Bästa tipset för den som har en bra idé?

  – Det finns många bra råd för entreprenörskap, men Steve Jobs sammanfattar det bra när han säger ”Don´t settle, stay hungry, stay foolish”.

  I projektet Potential deltar Jonas Svahn, advokat på Front Advokater, bland annat genom att ge stöd till deltagarna i den juridik som är kopplad till deras affärsidéer, men även genom att ge allmän återkoppling i deras affärsutveckling.

  – Det har varit oerhört inspirerande att delta i projektet Potential. Utöver att det är en inspirerande miljö att verka i, har vi även kunnat dra lärdom av hur vi på Front Advokater kan tänka för att bättre förstå våra kunder som är i start up- eller tillväxtfas. På så sätt kan vi göra vårt erbjudande i dessa sektorer ännu vassare. Beträffande Jorge Morans idé så tycker jag att den är väldigt spännande. Jag har själv tillbringat en månad i Ecuador och vet vilket fantastiskt vackert land det är. Det hade varit fantastiskt om Jorge genom sitt företag hade kunnat få ännu fler att uppleva vad Ecuador har att erbjuda, säger Jonas Svahn.

  Är du entreprenör och vill veta mer om hur du kan använda juridiken för att utveckla ditt företag och vässa ditt erbjudande? 

  Varmt välkommen att kontakta oss!

 2. Nej till gruva i Kallak

  Leave a Comment

  Än en gång säger Länsstyrelsen i Norrbotten nej till det brittiska gruvbolaget Beowulf Minings ansökan om gruvbrytning i Kallak. Det är ett viktigt steg i processen för samebyn Jåhkågasska, som biträds av Front Advokater.

   

 3. Är ni redo för nya dataskyddsförordningen?

  Leave a Comment

  Om ett halvår ersätter den nya dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftslagen (PuL). Här får ni som driver verksamhet koll på vad ni måste göra innan dess!

  Den nya förordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och innebär att integritetsskyddet för enskilda personer stärks i alla EU-länder. Det kommer ställas högre krav på att informationen är tydlig och lätt att förstå. Den personuppgiftsansvarige måste även kunna visa att reglerna följs – annars riskeras böter och enskilda personer kan ha rätt till skadestånd. För verksamheter som behandlar personuppgifter gäller det att ha svar på följande frågor innan 25 maj:

  1. Vilka personuppgifter behandlar vi och hur ser vårt flöde av uppgifter ut?

  2. Vilken är vår rättsliga grund för behandlingen?

  3. Om vi stödjer oss på samtycke från individen, hur ser det ut?

  4. Vilken information lämnar vi till individen om behandlingen?

  5. Hur ser säkerheten ut – internt och externt?

  6. Hur ska vi hantera individens rättigheter?

  7. Hur ska vi agera vid eventuella incidenter och dataintrång?

  8. Har vi personuppgiftsbiträdesavtalen på plats?

  9. Hur ska vi dokumentera vår progress så att vi kan visa att vi gör rätt?

  10. Hur ska vi utbilda och öka medvetenheten om frågorna i verksamheten?

  Vill du beställa en GDPR-utbildning eller få hjälp med andra frågor som rör den nya dataskyddsförordningen?
  David Schreiber är advokat och leder Front Advokaters arbete med dataskyddsfrågor. Front Advokaters team med fokus på dataskydd hjälper gärna till med kartläggning, framtagande av informationstexter, samtycken och policydokument.

  Varmt välkommen att kontakta oss!

   

 4. Front Advokater remissinstans om lagförslag

  Leave a Comment

  Front Advokater är remissinstans om lagförslag angående inflytande för det samiska folket. Lagförslaget innehåller för många otydligheter skriver Front Advokater genom advokaten Charlotta Cederberg och juristen Mimmi Nordling i sitt remissyttrande.

  Vad innebär lagförslaget?

  – Syftet med lagförslaget är att införa en lag om konsultation, vilket enkelt uttryckt innebär att diskussion ska föras med samiska företrädare inför att beslut fattas som kan få särskild betydelse för samer. En ny lag om konsultation kan ge det samiska folket mer inflytande över sina angelägenheter i beslutsprocesser. Lagförslaget innehåller flera positiva aspekter så som att konsultation enligt lagförslaget ska ske i god anda och att enighet ska eftersträvas, vilket går utöver ett vanligt samråd, samt att samernas insyn och delaktighet i beslutsprocesser ska sökas i ett tidigt skede. Vi ser dock även risker med lagförslaget, framförallt knutna till att det inte framgår var som händer om en myndighet ändå låter bli att konsultera samiska representanter, säger Mimmi Nordling.

  Varför yttrar sig Front Advokater över remissen?

  – Front Advokater är ledande i Sverige vad gäller samerätt och har biträtt samebyar inom ett stort antal rättsliga områden, i många år. Vi ser det som en självklarhet att använda den erfarenheten för att vara med och påverka samhällsutvecklingen för att öka samernas inflytande i frågor som rör dem. Att bidra till en positiv rättsutveckling är en viktig del av detta. Det är vår uppfattning att lagförslaget inte är tillräckligt utrett för att antas i dess nuvarande form. Då är det viktigt att vi formellt yttrar oss över lagförslaget och förklarar vår inställning. Det är vår rekommendation att lagförslaget inte ska antas, vi avstyrker alltså, säger Charlotta Cederberg.

  Varför avstyrker ni lagförslaget?

  – Front Advokater välkomnar att lagstiftaren vidtar åtgärder i syfte att stärka det samiska folkets delaktighet och inflytande över samiska angelägenheter. Men även om det i grunden är positivt att ett konsultationsförfarande införs så är det inte ändamålsenligt att det införs utan vidare utredning. Exempelvis framgår det inte vad som händer för det fall konsultationsförfarandet inte respekteras och exempelvis en myndighet fattar beslut i ett ärende som kan få särskild betydelse för samerna utan att konsultera. Lagförslaget innehåller inte några sanktioner vid underlåten eller bristande konsultation. Vidare framgår inte vem som kan överklaga ett beslut som inte har gått rätt till. Lagen kan sannolikt komma att tillämpas vid ett antal olika typer av beslut inom ett stort spann av områden, sannolikt med vitt skilda bestämmelser om hur ett överklagande ska gå till. Trots det har lagstiftaren inte särskilt reglerat en överklaganderätt för samiska företrädare. I flera hänseenden har lagstiftaren också valt att överlämna viktiga frågor till rättstillämpningen utan att så är motiverat. Vi vet av erfarenhet att detta innebär att samiska företrädare kommer att tvingas driva långdragna rättsprocesser för att få klarhet i vad som gäller. Självklart kan inte alla detaljer besvaras i lag, men lagförslaget saknar svar på allt för grundläggande frågor, säger Charlotta Cederberg.

  Mot bakgrund av dessa otydligheter ifrågasätter vi om lagen är tillräckligt förberedd men också om lagen är ändamålsenlig, alltså om den kan uppnå syftet med ett ökat samiskt inflytande. Front Advokater avstyrker därför lagförslaget.

  Varmt välkommen att kontakta Front Advokaters team som arbetar med samerätt.