Fokus: Covid-19

Är Covid-19 giltigt skäl för förlängning av igångsättningstid eller arbetstid?

Utbrottet av Covid-19 och följderna av detsamma påverkar och får förödande konsekvenser för många människor och verksamheter världen över, så även i Sverige. De slutliga effekterna är ännu inte kända och allt fler verksamheter lägger sig i beredskap för att identifiera och förbereda sig inför de ytterligare konsekvenser som kan följa. I en serie artiklar belyser Front Advokater hur olika verksamheter kan drabbas, och ger exempel på hur uppkomna svårigheter kan hanteras. Denna artikel tar upp en miljörättslig aspekt, som ska läsas i ljuset av bl.a. de risker för uppskjutna investeringsbeslut, samt inställda eller försenade leveranser eller anläggningsarbeten, som kan följa av rådande situation och en avmattning i ekonomin.

Verksamhetsutövare med tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet kan påverkas av utvecklingen av den rådande situationen bl.a. genom begränsningar i möjligheterna att uppfylla tillståndsvillkor. En översyn av villkoren i detta avseende kan vara befogad. En annan angelägen fråga, som berörs i det följande, är om möjligheterna att iaktta bestämmelser om s.k. igångsättnings- eller arbetstid enligt meddelade tillstånd påverkas. Uppskjutna investeringsbeslut, inställda eller försenade leveranser eller anläggningsarbeten, m.m. kan leda till att verksamhetens miljötillstånd förfaller och att möjligheten att bedriva verksamhet försvinner.

Vad är konsekvensen av att en igångsättningstid eller arbetstid inte iakttas?

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet föreskriver i regel en tidsfrist inom vilken verksamheten ska ha satts igång (s.k. igångsättningstid). I tillstånd som avser arbeten för vattenverksamhet föreskrivs den tid inom vilken arbetena ska vara utförda (s.k. arbetstid). Om tillståndshavaren inte iakttar sådana bestämmelser förfaller tillståndet, och verksamheten får inte bedrivas. Detta innebär bl.a. att en ny tillståndsprövning krävs om verksamhetsutövaren fortsatt vill ha möjlighet att bedriva eller utföra verksamheten. Tillståndsprocesser är ofta omfattande och resurskrävande. Processerna innebär också ofta långa handläggningstider hos prövningsmyndigheten och om verksamheten är kontroversiell är risken att ett meddelat tillståndsbeslut överklagas stor.

Vad krävs för att en meddelad igångsättningstid eller arbetstid ska anses ha iakttagits?

En igångsättningstid ska anses ha iakttagits när den miljöfarliga verksamheten har satts igång, och en arbetstid när arbetena för vattenverksamheten har utförts. Avseende vattenverksamheter gäller även att arbetstiden får anses iakttagen om endast obetydliga delar återstår att utföra. Detsamma bör gälla också vid bagatellartade dröjsmål att starta en miljöfarlig verksamhet. Vad detta innebär rent konkret för en specifik verksamhet är en bedömningsfråga.

Är det möjligt att få igångsättningstiden eller arbetstiden förlängd? Är Covid-19 giltigt skäl?

En meddelad igångsättningstid eller arbetstid kan förlängas, men bara under vissa omständigheter. En förlängning förutsätter att tillståndshavaren visar att denne har giltigt skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet förfaller. Om en förlängning kan medges är därför en fråga som måste bedömas i varje enskilt fall. Vid den bedömningen tas också hänsyn till motstående intressen. Synnerliga olägenheter kan anses uppstå om verksamheten har utförts till en del. Även syftet med en verksamhet kan beaktas vid den bedömningen. Oförutsedda hinder som rent faktiskt hindrat utförandet av en verksamhet kan godtas som giltigt skäl för dröjsmål. I tidigare fall har exempelvis svårigheter att få fram arbetsmaskiner eller personal godtagits som sådant giltigt skäl. Omständigheter hänförliga till företagsekonomiska risker som normalt är förknippade med ett projekt, t.ex. förändrad konjunktur, anses däremot som utgångspunkt inte utgöra giltigt skäl för dröjsmål.

Det finns flera exempel från vindkraftsindustrin på hur tillstånd att uppföra vindkraftparker har förfallit då omständigheter såsom låga elpriser, förändrade krav från investerare och bristande finansieringsmöjligheter inte har ansetts utgöra sådant giltigt skäl. Om Covid-19 med dess följdeffekter kan anses utgöra giltigt skäl för dröjsmål, och om det är tillräckligt för en förlängning av en igångsättnings- eller arbetstid, är en fråga som måste bedömas i varje enskilt fall. Kanske har andra omständigheter varit de huvudsakligen bidragande orsakerna till dröjsmålet? Man kan som verksamhetsutövare inte räkna med att få en förlängd igångsättnings- eller arbetstid efter hänvisning till Covid-19, utan en närmare analys där även övriga relevanta omständigheter beaktas krävs.

Checklista med förberedande åtgärder

Nedan följer förslag till några inledande förberedande åtgärder för verksamhetsutövare som har tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet vars bestämmelser om igångsättnings- eller arbetstid ännu inte har iakttagits.

  • Se över vilken eller vilka igångsättnings- och/eller arbetstider som gäller enligt tillståndet.
  • Identifiera vilka åtgärder som kvarstår innan gällande igångsättnings- och/eller arbetstider ska anses ha iakttagits.
  • Gör en bedömning av om genomförandet av de åtgärder som identifierats enligt punkten ovan påverkas eller kan påverkas på så vis att tidsfristerna inte kommer att kunna iakttas. Denna bedömning kan behöva följas upp och revideras utifrån hur rådande situation utvecklas.
  • Vidta möjliga åtgärder för att tillse att igångsättnings- och/eller arbetstiderna iakttas.
  • Om det bedöms finnas risk för att en igångsättnings- eller arbetstid inte kommer att kunna iakttas, samla och spara information som visar att detta legat utom bolagets kontroll.
  • Om så behövs, ansök om förlängd igångsättnings- eller arbetstid. Notera att ansökan ska göras innan den tid som gäller enligt tillståndet har gått ut.

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar