Fokus: Covid-19

Är Corona-pandemin skäl till direktupphandling?

Pandemi? Panik? Brist? Och så LOU på det…

Pandemiutbrottet i Sverige har lett till en rad frågor om bristvaror. Vi tänker inte endast på toapapper och torrmjölk, utan också andra produkter – eller tjänster – där antingen en akut brist uppstått, alternativt ett helt nytt – men akut – behov uppkommit. För offentliga aktörer ses upphandlingsregelverket ofta som ett hinder på vägen till att lösa ett behov. Men behöver det vara så nu?

Frågan om hur offentliga aktörer snabbt ska kunna agera i denna situation blir en fråga om hur det offentliga ska navigera i upphandlingsregelverket. Frågan blir också aktuell för de leverantörer som idag kanske inte har ramavtal med det offentliga – men som har möjlighet att förse det offentliga med produkter eller tjänster.

Så, vad gäller?

Huvudregeln för de offentliga aktörer som anses utgöra upphandlande myndigheter eller enheter är att alla inköp ska föregås av en offentlig upphandling. Nu står samhället inför en besvärlig och mycket ovanlig situation, förorsakad av ett virus. Kan detta leda till att något undantag från huvudregeln blir aktuellt?

Får vi handla utan annonsering?

Möjligheten att köpa varor eller tjänster utan föregående annonsering regleras i LOU/LUF och styrs av tre övergripande grunder:

  • Upphandlingens värde (direktupphandlingar är, något förenklat, tillåtna för köp av varor och tjänster av samma slag som understiger ca 615 000 kr per år för upphandlande myndigheter som faller under LOU, och ca 1 100 000 för upphandlande myndigheter/enheter som faller under LUF)
  • Upphandlingsföremålets art
  • Situationen vid upphandlingsbehovet

Vad innebär synnerlig brådska?

Enligt 6 kap. 15 § LOU eller 6 kap. 8 § LUF får en upphandlande myndighet/enhet använda ett s.k. förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktupphandling i dagligt tal) om det, på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som: (i) inte kan tillskrivas och (ii) inte kunnat förutses av myndigheten/enheten är (iii) omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och (iv) anskaffningen är absolut nödvändig.

Samtliga fyra krav ska vara uppfyllda för att undantaget ska bli tillämpligt.

Det är viktigt att understryka att själva den akuta situationen som sådan inte utgör en undantagsgrund, utan att det ska vara fråga om ett absolut nödvändigt inköp som inte kan vänta och att brådskan inte får bero på upphandlande myndighet/enhet själv. Undantaget ska tillämpas restriktivt, och det är upphandlande myndighet/enhet som har bevisbördan. En noggrann hemläxa bör alltså göras inför beslut om tillämpning av undantaget. Viktigt att tänka på är också att behovet ska föreligga nu och att det därmed kan bli aktuellt att dela upp ett köp så att endast ett just nu nödvändigt köp genomförs utan annonsering. Bedömningen av synnerlig brådska är komplex, men som jämförelse kan nämnas situationen med boendekris för flyktingar år 2015 då synnerlig brådska för lösande av boendebehov ansågs föreligga.

Behov av dagsfärsk bedömning?

Samhället och samhällets riktlinjer kring pandemin förändras mycket snabbt just nu – och situationen kan därför komma att ändras snabbt. Bedömningen av synnerlig brådska blir därför också avhängig hur situationen just nu ser ut. Vi hjälper er gärna att göra den bedömningen!

Front Advokaters offentligrättsliga grupp kan med kort varsel ställa upp på frågor och bedömningar. Har ni frågor om direktupphandling, eller om andra möjligheter att lösa era inköpsbehov (eller om ni som leverantör vill ge stöd åt en offentlig aktör inför beslut) genom t.ex. kompletterande köp inom ett befintligt avtal, möjligheten att ändra volymer i ett befintligt avtal eller förlänga ett avtal för att lösa den uppkomna situationen så finns vi här för er.

Slå en signal, eller skicka ett mail så styr vi upp ett virtuellt möte och hoppas på att få tillfälle att inom en inte alltför lång framtid få skaka hand på riktigt!

 

Front Advokater har tillsatt en fokusgrupp med medlemmar från våra olika verksamhetsområden för att på bästa sätt bistå kunder vid de varierande frågeställningar och utmaningar som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19. Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.


Relaterade artiklar