Granskning av fakturor

Alingsås kommuns rapport är klar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2020 ta fram en skriftlig redogörelse över hanteringen av inkomna fakturor från Front Advokater.

Kommunen har ramavtal med Front Advokater. Kommunledningskontoret har granskat fakturor från Front Advokater för avtalsperioden. Det rör sig om drygt 100 stycken fakturor till ett totalt belopp om ungefär 4,0 mnkr exklusive moms.

Utifrån fakturorna med tillhörande underlag kan det inte styrkas att det är några felaktigheter vad gäller antal debiterade timmar. Fakturorna är betalda och har attesterats av två olika personer som ska ha granskat fakturorna med tillhörande bilagor.

Alingsås kommun KS-meddelande 2020-03-09