Front Yard i Almedalen

Vad innebär Idéburet offentligt partnerskap?

Under Almedalen i Visby arrangerar Front Advokater seminariet EU tillåter nationella upphandlingsregler för välfärd – var går gränsen? Seminariet handlar bland annat om IOP – Idéburet offentligt partnerskap. Amir Daneshpip, jurist, arbetar med IOP på Front Advokater.

Vad innebär IOP?

– Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en modell för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor. IOP grundar sig på att en idéburen organisation har identifierat en samhällsutmaning som man vill lösa tillsammans med det offentliga. Modellen togs fram av Forum – idéburna organisationer med social inriktning 2010 och bygger bland annat på att verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, att det inte finns en marknad eller konkurrenssituation att vårda och att bägge parter är med och finansierar verksamheten.

Vilken betydelse har IOP för samhället?

– Civilsamhället har haft en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen i Sverige vilket också bekräftades i den statliga utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle från förra året. De idéburna organisationerna spelar en central roll i viktiga samhällsinsatser, ett bra exempel är de kvinnojourer som under många år bedrivit verksamhet på kvinnofridsområdet. För att klara av framtidens välfärdsutmaningar är nog de flesta överens om att det behövs en blandning av aktörer inom välfärdssektorn, det behövs såväl offentliga som privata och idéburna aktörer. I grunden handlar det om tre saker. För det första har marknaden inte svar på alla frågor som rör framtidens välfärdsutmaningar. För det andra handlar det om att hitta andra lösningar än konkurrensutsättning genom upphandling för att det offentliga ska kunna vända sig till den idéburna sektorn. Och för det tredje handlar det om att den idéburna sektorn har en avgörande roll för den framtida organiseringen av välfärden och att det är hög tid att snappa upp de idéburna organisationernas engagemang.

Vad händer inom området just nu?

– Den mest aktuella frågan just nu handlar om modellens laglighet. Därför arrangerar vi under Almedalsveckan tillsammans med Forum och Famna ett seminarium om välfärdstjänster och relationen till upphandlingslagstiftningen och EU-rätten i övrigt. Seminariet kommer även att belysa vilka lagstiftningsåtgärder som behövs på sikt för att underlätta samverkan genom IOP.

Hur arbetar Front Advokater med IOP?

– En hel del av våra klienter är verksamma inom idéburen sektor och vi föreläser regelbundet om frågor som rör IOP och dess laglighet. Tillsammans med organisationer som Forum och Famna uppvaktar vi även riksdag och regering för att öka förutsättningarna för samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.


Relaterade artiklar