UPPDRAGET OCH DESS UTFÖRANDE

Klienten har tillgång till Advokatbyråns samlade kompetens i form av samtliga jurister. Med hänsyn till uppdragets karaktär kan alltså flera jurister arbeta i ett enskilt uppdrag. Advokatbyrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Advokatbyrån och inte som ett uppdrag för en enskild person. Detta gäller även om det är klientens uttryckliga eller outtalade önskemål att uppdraget ska utföras av viss delägare eller viss jurist. Samtliga delägare och övrig personal utför sina tjänster i enlighet med dessa villkor. Delägare och övrig personal har därför inte något personligt ansvar gentemot klienten utöver vad som följer av tvingande regler. Advokatbyråns rådgivning i ett uppdrag är anpassad till uppdraget och baserad på de omständigheter som presenterats för Advokatbyrån. Klienten kan därför inte använda sig av eller förlita sig på rådgivningen i en annan situation eller med ett annat syfte än det för vilket rådgivningen lämnats. Om inget annat har avtalats särskilt innefattar rådgivningen inte eventuella skattekonsekvenser. Rådgivning i ett uppdrag avser endast svensk rätt. För det fall Advokatbyrån uttalar sig om lagstiftningen i andra jurisdiktioner, sker detta endast upplysningsvis baserat på allmän kunskap och utgör det inte juridisk rådgivning, för vilken Advokatbyrån tar ansvar. Advokatbyrån medverkar vid behov till att anlita juridisk expertis beträffande andra jurisdiktioner.

ARVODE

Arvodet beräknas, såvida inte annat överenskommits, efter uppdragets art och omfattning samt den tid som har lagts ned i ärendet och i övrigt enligt de principer som Sveriges advokatsamfund har fastställt.

FAKTURERING

Advokatbyrån debiterar löpande arvode för utfört arbete samt omkostnader och utlägg. Mervärdesskatt utgår på tjänsterna. Fakturering sker månadsvis, om inte annat överenskommits.

RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

I vissa typer av försäkringar finns ett rättsskyddsmoment, som vid tvist ger klienten rätt till försäkringsersättning för finansiering av arvode och omkostnader till ombud. Det ankommer på klienten att informera Advokatbyrån om att sådan försäkring finns att tillgå. För det fall klienten har rättsskydd debiteras och faktureras klienten arvode löpande i enlighet med Advokatbyråns sedvanliga arvodesnormer och faktureringsrutiner. Den ersättning som erhålls från försäkringsbolaget inom ramen för försäkringsavtalet avräknas sedermera. Klienten är således betalningsansvarig för eventuell skillnad mellan Advokatbyråns arvode och vad försäkringsbolaget erlägger. I vissa fall kan klient, som anlitar Advokatbyrån som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode. Advokatbyrån medverkar vid behov till att tillvarata klientens rätt till rättsskydd eller rättshjälp.

BETALNING

Betalning av faktura ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum, om inte annat överenskommits. Vid senare betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. För det fall klienten inte betalar i tid, förbehåller Advokatbyrån sig rätten att, efter meddelande härom, upphöra med allt vidare arbete för klienten och att frånträda uppdraget.

FÖRSKOTT

Till täckande av arvode och omkostnader har Advokatbyrån rätt att debitera förskott. Förskottet är ett stående förskott, som redovisas då uppdraget avslutas. Förskott avräknas således inte vid den fakturering som sker löpande, om inte annat överenskommits.

IDENTIFIERING AV KLIENTER M.M.

Enligt lag måste Advokatbyrån inhämta och bevara tillfredsställande bevisning om klientens identitet och ägarförhållanden samt i vissa fall om medels och andra tillgångars ursprung. Advokatbyrån kan därför komma att begära identitetshandlingar och annan dokumentation omfattande bl.a. klienten, klientens bolag eller annan person med anknytning till klienten som förekommer i uppdraget. Sådan begäran kan framställas såväl före som efter det att ett uppdrag har inletts. Om Advokatbyrån inte erhåller begärd dokumentation, kan Advokatbyrån enligt lag vara skyldig att avböja eller omedelbart frånträda uppdraget. Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen och är förhindrad att underrätta klienten eller presumtiv klient om att sådan misstanke föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.

UPPGIVANDE AV KLIENTENS VAT-NUMMER I VISSA FALL

För det fall klienten är näringsidkare i annat EU-land är Advokatbyrån enligt lag skyldig att uppge bl.a. klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning till Skatteverket beträffande momsfri försäljning till annat EU-land. VAT-numret är unikt, varför rapporteringen i fråga kan komma att medföra att klientens identitet blir känd. Genom att till Advokatbyrån lämna uppgift om VAT-nummer, lämnar klienten även sitt medgivande till att Advokatbyrån uppger detta vid sådan rapportering som ovan sägs.

EXTERNA UPPDRAGSTAGARE

Advokatbyrån kan komma att anlita extern konsult i ett uppdrag efter överenskommelse med klienten. Sådan konsult skall anses vara oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån ansvarar inte för råd som sådan konsult ger eller för konsultens utförande av uppdraget i övrigt och inte heller för de arvoden eller kostnader konsulten debiterar. Det förhållandet att Advokatbyrån har föreslagit eller rekommenderat konsulten medför således inte att Advokatbyrån i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. För det fall Advokatbyrån erlägger betalning till extern konsult för klientens räkning är klienten fullt ut betalningsansvarig till Advokatbyrån.

MARKNADSMISSBRUKSDIREKTIVET

Advokatbyrån förväntar sig att klient, som önskar att Advokatbyrån upprättar och för en insiderförteckning för att klienten ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmissbruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler, framställer en sådan begäran. Om klienten begär att utfå ett exemplar av insiderförteckningen, kommer en sådan att överlämnas till klienten så snart som möjligt, under den förutsättningen att begäran härom framställs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger klienten att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla förpliktelserna enligt nyssnämnda regler.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Advokatbyrån genererar i ett uppdrag tillhör Advokatbyrån. Klienten har dock rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt har avtalats, får dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Advokatbyrån inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Utöver vad som i övrigt framgår av dessa uppdragsvillkor ska följande ansvarsbegränsningar gälla. Om annat inte avtalats är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten eller annan tillhandahållit i ett uppdrag och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än Advokatbyrån eller dess personal. Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför Advokatbyråns kontroll som Advokatbyrån skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Advokatbyrån inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Advokatbyrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de givits. Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten, som en konsekvens av Advokatbyråns arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt eller skattetillägg. Om uppdraget avsett rådgivning om möjliga skattekonsekvenser omfattar Advokatbyråns ansvar inte skatter som klienten ska betala, om det inte vid tidpunkten för Advokatbyråns rådgivning stod klart att klienten kunde ha uppnått sina kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom helt skulle ha undvikit betalningen av dessa skatter. Advokatbyråns ansvar gentemot klienten ska reduceras med belopp som klienten kan erhålla genom försäkring klienten har tecknat eller annars omfattas av eller avtal eller skadeslöshetsförbindelse som klienten har ingått eller är förmånstagare till. Om flera rådgivare är ansvariga gentemot klienten för samma förlust eller skada, ska Advokatbyråns ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan i det aktuella fallet som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som Advokatbyråns arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade. Detta gäller även om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sina respektive delar av det totala kravet. Om annan rådgivares ansvar gentemot klienten är mer begränsat än Advokatbyråns ansvar, ska eventuellt ansvar som Advokatbyrån har gentemot klienten till följd av Advokatbyråns eventuella solidariska ansvar med sådan annan rådgivare reduceras med den ersättning Advokatbyrån skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren, om dennes ansvar gentemot klienten inte hade begränsats på det sättet. Detta gäller oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till Advokatbyrån eller ej. Om inte annat följer av detta stycke är Advokatbyrån inte ansvarig gentemot tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att klienten eller tredje man använt Advokatbyråns arbetsresultat eller råd. Om Advokatbyrån på klientens begäran medger att en tredje man får förlita sig på Advokatbyråns arbetsresultat eller råd eller om Advokatbyrån på klientens begäran ställer ut intyg eller utlåtande eller likande till tredje man, ska detta inte medföra att Advokatbyråns ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Advokatbyråns nackdel. Advokatbyrån kan därför hållas ansvarig i förhållande till en sådan tredje man endast i samma utsträckning som Advokatbyrån kan hållas ansvarig gentemot klienten. Belopp som Advokatbyrån kan komma att bli skyldig att betala till en sådan tredje man ska i motsvarande mån reducera Advokatbyråns ansvar gentemot klienten och vice versa. Något klientförhållande mellan Advokatbyrån och sådan tredje man uppkommer inte. Om inte annat särskilt har överenskommits är Advokatbyråns ansvar gentemot klienten begränsat till belopp som kan utfås genom Advokatbyråns ansvarsförsäkring. Om Advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag eller relationen med klienten på grund av omständighet som beror på klienten eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, har Advokatbyrån inte något ansvar för den skada som detta kan leda till. Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa uppdragsvillkor eller enligt särskilt upprättat avtal med klienten är tillämpliga även på Advokatbyråns delägare och övrig personal samt tidigare anställd personal.

ANSVARSFÖRSÄKRING

Advokatbyrån har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring utöver Sveriges advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring.

KRAV MOT ADVOKATBYRÅN

Om klienten vill framställa krav mot Advokatbyrån ska detta ske så snart klienten efter rimlig undersökning har blivit medveten om eller borde ha blivit medveten om de omständigheter som kravet grundas på. Krav ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att klienten blivit eller borde ha blivit medveten om nämnda omständigheter och i vart fall inom tolv månader från Advokatbyråns senaste faktura i uppdraget. Om klientens krav grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot klienten, ska Advokatbyrån ha rätt att bemöta, reglera och träffa överenskommelse om kravet för klientens räkning, förutsatt att Advokatbyrån håller klienten skadeslös. Om Advokatbyrån inte får den rätten, påtar sig Advokatbyrån inte något ansvar för kravet. Betalning till klienten från Advokatbyråns sida förutsätter att klienten överför rätten till regress mot tredje man till Advokatbyrån eller dess försäkringsgivare.

MEDDELANDEN

Advokatbyrån kommunicerar regelmässigt med klienter och andra involverade i olika uppdrag bl.a. per e-post. Sådan kommunikation innebär vissa risker för vars följder Advokatbyrån inte tar något ansvar. För det fall klienten önskar att elektronisk kommunikation undviks i ett uppdrag, ankommer det på klienten att lämna besked härom till i uppdraget ansvarig handläggare. De åtgärder Advokatbyrån vidtar för att säkerställa bl.a. kommunikation via Internet kan medföra att e-post inte når adressaten. Klienten uppmanas därför att kontrollera att mera betydelsefull epost har kommit fram till rätt mottagare.

SPRÅKVERSIONER

Dessa allmänna uppdragsvillkor har upprättats i en svensk och en engelsk språkversion. Den svenskspråkiga versionen gäller för klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

ÄNDRINGAR AV UPPDRAGSVILLKOREN

Dessa allmänna uppdragsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns tillgänglig på Advokatbyråns hemsida, www.front.law. Ändringar i villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på hemsidan. Kopia av senast gällande uppdragsvillkor tillställs klienten på dennes begäran.

TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvist som har samband med dessa allmänna uppdragsvillkor eller om någon fråga som rör Advokatbyråns uppdrag, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas, om det omtvistade värdet är mindre än en miljon kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till en miljon kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillämpas. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman om det omtvistade värdet uppgår till mer än en miljon kronor men mindre än tio miljoner kronor. Om det omtvistade värdet uppgår till tio miljoner kronor eller mer ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Det omtvistade värdet omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt genkäromål som framställts i svaret över påkallelseskriften.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Utan hinder av vad som ovan sägs har Advokatbyrån alltid rätt att vid domstol väcka talan om förfallna fordringar eller att vidta annan inkassoåtgärd, såsom att ansöka om betalningsföreläggande.

Dessa allmänna villkor och samtliga frågeställningar med anledning av dem, Advokatbyråns uppdrag och dess tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.