Front Advokater

Skatterätt

Nya skatteregler 

för fåmansföretag

Det föreslås ändringar av de omdebatterade skattereglerna för fåmansföretag. Den så kallade 3:12-utredningen presenterade den 3 november 2016 sitt förslag som om det går igenom kommer att påverka såväl stora som små fåmansföretag. De föreslagna förändringarna blev inte så stora som först befarades men kommer att medföra ökade skattekostnader för fåmansföretagare. De viktigaste ändringarna som föreslås är följande.

Skattesatsen höjs från 20 % till 25 % för utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet. Samtidigt sänks skatten från 30 % till 25 % på utdelning och kapitalvinster som överstiger takbeloppet för tjänstebeskattning.

Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln sänks från 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).

Det lönebaserade utrymmet beräknas enligt en trappa med tre nivåer och beräkningen individualiseras genom att delägarens lönebaserade utrymme kopplas till dennes egna löneuttag.

Kravet på löneuttag för delägare höjs till åtta inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av delägarens löneunderlag, dock max 15 inkomstbasbelopp.

Kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få använda sig av löneunderlagsreglerna tas bort.

En särskild undantagsregel införs för att ägarskiften inom familjen inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.

För fåmansföretagare innebär detta försämringar vad gäller möjligheterna till uttag av lågbeskattade kapitalinkomster och också en försämring genom den höjda skattesatsen på dessa inkomster. Vi noterar dock att förslaget inte medför några begränsningar vad gäller sparat utdelningsutrymme och att samtliga förändringar gäller för framtida beräkningar. På plussidan ska också nämnas att alla delägare nu kommer ha möjlighet att utnyttja löneunderlagsregeln utan krav på viss storlek på ägandet och att generationsskiften i familjeföretag underlättas. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Det finns därför tid att förbereda sig inför kommande förändringar om förslaget går igenom.