Front Advokater

Kommersiella avtal och frågeställningar

Vi hjälper våra klienter att nå sina strategiska och operativa affärsmål genom att tydliggöra förväntningar, rättigheter och skyldigheter. Vi erbjuder bland annat upprättande, förhandling och uppföljning av följande avtal: distributionsavtal, återförsäljaravtal, agentavtal, outsourcingavtal, OEM-avtal, tillverkningsavtal, leveransavtal, ramavtal, utvecklingsavtal, inköpsavtal, standardavtal, licensavtal, royaltyavtal, samarbetsavtal, ägaravtal, joint ventureavtal och allmänna villkor. Vårt team har lång erfarenhet av nationell och internationell bolagsjuridik. Vi har även expertkunskap inom ett stort antal branscher. Inom tjänsten Legal Bolagsstyrning hanterar vi bland annat juridiska risker och möjligheter i bolagets ledningssystem. Vi tar fram policies och mallavtal i förhållande till klientens kunder och leverantörer för att säkra hela företagets affärsprocess. Vi tar även fram och genomför auktorisationsmodeller. 

Kontakt: 
Nina Wittholt, nina.wittholt@front.law 
John Vleugels Antonson, john.antonson@front.law

Verksamhetsområden